Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Börtönből jött a nyereményt ígérő hívás- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 23 éves férfi ellen csa­lás bűn­tet­te miatt.

A vád­lott 2017. decem­ber ele­jén sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töl­töt­te egy büntetés-végrehajtási inté­zet­ben. A dél­előt­ti órák­ban, a zár­ká­ban a bir­to­ká­ban lévő mobil­te­le­fon­ba betet­te a zár­ka­tár­sa SIM-kártyáját, és a tele­fon­nal fel­hí­vott egy Mis­kol­con lakó férfit.

Egy táv­köz­lé­si cég kép­vi­se­lő­jé­nek adta ki magát, és azt közöl­te a fér­fi­val, hogy nye­re­mény­sor­so­lá­son 75 000 Ft-ot nyert, hogy ehhez a pénz­hez hoz­zá­jus­son, men­jen el a lakó­he­lyé­hez leg­kö­ze­lebb eső bank­au­to­ma­tá­hoz és a bank­kár­tyá­já­val a vád­lott által bedik­tált szám­so­ro­kat üsse be.

A sér­tett jóhi­sze­mű­en ele­get tett a fel­hí­vás­nak, a vád­lot­tal folya­ma­tos tele­fo­nos kap­cso­lat­tar­tás mel­lett elment egy auto­ma­tá­hoz, és beütött össze­sen öt, a vád­lott által dik­tált szám­sort, ezek viszont tény­le­ges banki tranz­ak­ci­ók vol­tak, amely­ből négy volt sike­res, egy pedig siker­te­len. A sér­tett ezután jött rá arra, hogy nye­re­mé­nye helyett a vád­lott SIM-kártyájára töl­tött fel össze­sen négy­szer 15 000 Ft-ot, így 60 000 Ft kára keletkezett.

Az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.