Főoldal » Hírek » Börtönbüntetésre ítéltek egy férfit, aki húsklopfolóval támadt ismerősére - fotóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen emelt vádat egy 31 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2022 már­ci­u­sá­ban az utcán, szó­vál­tást köve­tő­en, egy hús­klop­fo­ló­val bán­tal­maz­ta isme­rő­sét József­vá­ros­ban. A bíró­ság a táma­dót jog­erő­sen 1 év 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélte. 

A kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, vala­mint fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíróságra.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. már­ci­us 23-án, reg­gel, a VIII. kerü­let­ben, az Illés utcá­ban tar­tóz­ko­dott egy isme­rő­sé­vel, aki­vel beszél­ge­tett. A két férfi között egy idő után szó­vál­tás ala­kult ki, amely­nek során a vád­lott egy nála lévő hús­klop­fo­ló­val a sér­tett­re támadt, és azzal őt test­szer­te, több­ször meg­ütöt­te. A férfi köz­ben pró­bált eltá­vo­lod­ni a vád­lot­tól, aki azon­ban a par­ko­ló autók között is foly­tat­ta a bántalmazást.

A táma­dás követ­kez­té­ben a sér­tett test­szer­te több szúrt és vágott sérü­lést szenvedett.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a lefoly­ta­tott tár­gya­lás ered­mé­nye­ként a vád­lot­tat vád­dal egye­ző­en, súlyos testi sér­tés, vala­mint fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­ben - továb­bá egy koráb­bi ügy­ben kisza­bott pró­bá­ra bocsá­tást meg­szün­tet­ve, lopás vét­sé­gé­ben is - bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 1 év 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let jogerős.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/klopfoloval-tamadt-ismerosere-egy-oran-belul