Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Börtönőrt akart megvesztegetni – vádemelés lett a vége

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét a Sze­ge­di Fegy­ház és Bör­tön­ben töltő elítélt­tel szem­ben, aki mobil­te­le­font akart a bör­tön­őr­rel behozatni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, aki a Sze­ge­di Fegy­ház és Bör­tön­ben tölti jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét, 2018. május 9-én szó­lí­tot­ta meg a kör­let­fel­ügye­lői szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő bör­tön­őrt. A sza­bad leve­gőn tar­tóz­ko­dás­ra tör­té­nő kilép­te­tés­kor szük­sé­ges moto­zás elvég­zé­sét köve­tő­en, miu­tán vala­mennyi elítélt már eltá­vo­zott, a vád­lott azzal a kérés­sel for­dult a bör­tön­őr felé, hogy „100.000.-Ft-ért behozna-e neki egy mobil­te­le­font”. A kérést a bör­tön­őr vissza­uta­sí­tot­ta és azt kér­dez­te a vád­lot­tól, hogy „ezt komo­lyan gon­dol­ja?”. Ezt köve­tő­en a vád­lott­ra csuk­ta a zár­ka­aj­tót és jelen­tet­te parancs­no­ká­nak a zár­ká­ban történteket.

A bör­tön­őr a vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok sze­rint hiva­ta­los sze­mély­nek minő­sül. A vád­lott az ígért vagyo­ni előnnyel köte­les­sé­gé­nek meg­sze­gé­sé­re pró­bál­ta meg rábír­ni a körletfelügyelőt.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tat köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.