Főoldal » Archív » Bosszantotta a kutyája, ezért megölette - vádemelés

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy nő ellen, aki azért ölet­te meg a kutyá­ját, mert az bosszantotta.

A nő csa­lád­já­val egy Szi­get­vár kör­nyé­ki tele­pü­lé­sen élt. A csa­lád­nak több kutyá­ja is volt, azon­ban az egyik több­ször elszö­kött, majd vissza­tért, illet­ve a ház­nál tar­tott barom­fi­kat rend­sze­re­sen elpusz­tí­tot­ta, és ez sok bosszú­sá­got oko­zott a csa­lád­nak. A kutya 2019 júni­u­sá­ban ismé­tel­ten több tyú­kot elpusz­tí­tott a ház­nál, ezért a tulaj­do­no­sa elha­tá­roz­ta, hogy kutyá­ját megöleti.

Az ital­bolt­ban – ahol dol­go­zott – meg­kér­te az egyik ven­dé­get, hogy men­jen el a házuk­hoz és üsse agyon a kutyát. A férfi ennek ele­get tett, a nő házá­hoz ment, majd az udva­ron egy bot­tal agyon­ütöt­te a kutyát. Ezt köve­tő­en az oda­ké­szí­tett ásó­val a tete­met a hátsó udvar­ban elás­ta. A férfi ezután vissza­tért az ital­bolt­ba, ahol a nő két kg bur­go­nyát és csir­ke­húst adott neki.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nye az állat­kín­zás vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.