Főoldal » Hírek » Bosszúból akarta megölni a felesége új párját – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy férfi ellen, aki volt fele­sé­gé­nek új élet­tár­sát kés­sel megszúrta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott fele­sé­gé­vel és közös gyer­me­kük­kel Nád­ud­va­ron élt, majd 2022 augusz­tu­sá­ban mun­ka­vál­la­lás miatt Győr­be köl­tö­zött. Rövid időn belül követ­te őt a csa­lád­ja. Az asszony itt ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, aki­vel pár­kap­cso­la­tot léte­sí­tett, majd 2023. júni­u­sá­ban vissza­köl­töz­tek Nád­ud­var­ra. Az elkö­ve­tő ezt nem tudta elvi­sel­ni, ezért elha­tá­roz­ta, hogy bosszú­ból meg­öli volt fele­sé­ge élet­tár­sát. Elke­se­re­dett­sé­gé­ben üze­net­kül­dő alkal­ma­zá­son keresz­tül több­ször meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet azzal, hogy megöli.

A férfi 2023. júli­us 10-én, este érke­zett a volt anyó­sa házá­hoz. Az asszony közöl­te, hogy a házas­ság fel­bon­tá­sa iránt kere­se­tet nyúj­tott be a bíró­ság­ra. Ez a köz­lés a vád­lot­tat dühös­sé tette, úgy tett mint­ha távoz­na, azon­ban egy hir­te­len moz­du­lat­tal kivet­te a háti­zsák­já­ból a kony­ha­kést, és azt han­goz­tat­va, hogy meg­öli a sér­tet­tet, rátá­madt. A sér­tett elfu­tott az udvar felé, azon­ban a vád­lott utol­ér­te, és a véde­ke­ző sér­tet­tet a bal kar­ján meg­szúr­ta. A vád­lott a sér­tet­tet a föld­re lökte, ráült a mell­ka­sá­ra és a kést a nya­ká­hoz szo­rí­tot­ta. A sér­tett a pen­gét pró­bál­ta eltol­ni, azon­ban a táma­dó olyan nagy erő­vel szo­rí­tot­ta, hogy a pen­ge­rész letört. Egy rokon lefog­ta a vád­lot­tat, így meg­aka­dá­lyoz­ta a továb­bi bántalmazást.

A sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló szúrt sérü­lést szen­ve­dett. Figye­lem­mel azon­ban az elkö­ve­tés kitar­tó jel­le­gé­re, a sérült test­tá­jék­ra, az esz­köz­re, a vád­lott fenye­ge­té­se­i­re, a férfi a sér­tett halá­lát kívánt, ami csak az áldo­zat véde­ke­zé­se és az egyik rokon köz­be­lé­pé­se miatt nem követ­ke­zett be. 

Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság nyomozott.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vár­me­gyei főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék a vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je és mel­lék­bün­te­té­sül tilt­sa el őt a köz­ügyek gyakorlásától.