Főoldal » Hírek » Bosszúból bántalmaztak egy nőt Debrecenben - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki düh­ből ütött meg egy busz­meg­ál­ló­ban vára­ko­zó nőt.

A vád­lott 2021. októ­ber 31-én 16 óra körül egy Deb­re­cen­ben lévő busz­meg­ál­ló­ban tar­tóz­ko­dott. Vele volt az ittas élet­tár­sa is, ezért a férfi taxit hívott, hogy azzal jus­sa­nak haza.

Rövi­de­sen meg­ér­ke­zett értük a jármű, és ami­kor a férfi élet­tár­sa be akart száll­ni az autó­ba, a busz­meg­ál­ló­ban vára­ko­zó sér­tett ész­re­vet­te, hogy a nő ruhá­za­ta pisz­kos, ezért a taxi­hoz lépett és erről figyel­mez­tet­te a veze­tőt. Köz­ben a sofőr is ész­re­vet­te a nő ittas álla­po­tát és közöl­te, hogy emi­att nem száll­hat­nak be a jár­mű­be, majd elhaj­tott. A férfi dühös lett és szid­ta a sér­tet­tet, majd oda­lé­pett hozzá és egy­szer ököl­lel meg­ütöt­te, ezt köve­tő­en élet­tár­sá­val együtt gya­lo­go­san távoz­tak.

A Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az asszony 8 napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­rést szen­ve­dett.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő, több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­irat továb­bá mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­maz arra az eset­re, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a vád­irat sze­rint beis­me­ri tet­tét és lemond a tár­gya­lás­hoz fűző­dő jogá­ról.