Főoldal » Hírek » Bosszúból jelentette fel az élettársát - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 25 éves Heves megyei nő ellen, aki bosszú­ból jelen­tet­te fel volt élet­tár­sát Salgótarjánban.

A vád­irat sze­rint a nő 2021 nya­rán rossz viszony­ba került élet­tár­sá­val, kap­cso­la­tuk meg­sza­kadt. A nő - azért hogy árt­son volt pár­já­nak - fel­je­len­tést tett elle­ne a Sal­gó­tar­já­ni Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon, mely­ben több, a sérel­mé­re elkö­ve­tett bán­tal­ma­zást is állí­tott valótlanul.

A nő nyi­lat­ko­za­tai alap­ján a volt élet­tár­sát kap­cso­la­ti erő­szak miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki. A nyo­mo­zás során kide­rült, hogy a bán­tal­ma­zá­sok nem tör­tén­tek meg, azo­kat csak harag­ból állí­tot­ta a nő, aki val­lo­má­sa­it vissza is vonta

Ezt köve­tő­en hamis vád miatt elle­ne indult bün­te­tő­el­já­rás indult, mely­ben bün­te­té­se kor­lát­la­nul eny­hít­he­tő a Bün­te­tő Tör­vény­könyv azon sza­bá­lya alap­ján, amely sze­rint a hamis vád (és a hamis tanú­zás) elkö­ve­tő­jé­nek fele­lős­sé­ge eny­héb­ben íté­len­dő meg, ha már az alap­ügy­ben fel­tár­ja azok állí­tá­sai valótlanságát.

A fia­tal, bün­tet­len elő­éle­tű, cse­lek­mé­nyét meg­bá­nó elkö­ve­tő­vel szem­ben ezért az ügyész­ség köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.