Főoldal » Archív » Bosszúból meggyújtotta alvó szobatársa karját a fiatalkorú vádlott

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fiú­val szem­ben, aki külö­nös kegyet­len­ség­gel bán­tal­maz­ta szobatársát.

A 16 éves vád­lott és a vele egy­ko­rú sér­tett egy Hajdú-Bihar megyei lakás­ott­hon­ban, közös szo­bá­ban lak­tak. A két fiú között koráb­ban nézet­el­té­rés volt, ami­ért a vád­lott hara­gu­dott a sértettre.

2019. szep­tem­ber 12-én 22:00 óra körül a vád­lott oda­lé­pett az ágyán alvó sér­tett­hez, a kar­já­ra haj­lak­kot fújt, majd meg­gyúj­tot­ta. A fiú arra ébredt fel, hogy nagy fáj­dal­ma van.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett kar­ján másod­fo­kú égési sérü­lés kelet­ke­zett, mely­nek gyógy­tar­ta­ma nyolc napon túli, tény­le­ge­sen két-három hét.

A hatá­lyos jog­sza­bá­lyok értel­mé­ben az alvó sér­tett véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély­nek minősül.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak fog­ház­bün­te­té­sé­re ítél­je, és álla­pít­sa meg, hogy a pró­ba­idő tar­ta­ma alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll, továb­bá a haj­lak­kos fla­kont koboz­za el. Az ügyész­ség a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­ri bűnös­sé­gét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.