Főoldal » Archív » Bosszút állt a börtönévekért a hajléktalan férfi

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szem­ben a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.

A vád sze­rint a vád­lott és a fia­ta­labb sér­tett nő hosszú éve­ken keresz­tül, meg­sza­kí­tá­sok­kal, élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek. Mind­ket­ten rend­sze­re­sen ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak, a vád­lott a sér­tet­tet több­ször bán­tal­maz­ta, amely miatt elítél­ték. Sza­ba­du­lá­sa után, 2016 őszén, azon­nal fel­vet­te a kap­cso­la­tot a volt élet­tár­sá­val, azon­ban a sér­tett roko­nai nem tűr­ték el a vád­lott visel­ke­dé­sét, emi­att ő és az asszony haj­lék­ta­lan­ként élt Deb­re­cen­ben, majd csat­la­ko­zott hoz­zá­juk a sér­tett anyja is. 2017 feb­ru­ár­já­ban mind­hár­man egy deb­re­ce­ni lakat­lan, önké­nye­sen elfog­lalt ház­ban éltek és tovább­ra is italoztak.

A vád­lott és a két sér­tett 2017. feb­ru­ár 23-án, az esti órák­ban, a vas­út­ál­lo­más kör­nyé­kén egy kocs­má­ban szó­ra­koz­tak és ita­loz­tak. A vád­lott és a sér­tet­te­tek 23 óra körü­li idő­ben érkez­tek vissza a szál­lás­hely­re, ahol vala­mennyi­en lefek­vés­hez készü­lőd­tek. Ekkor vesze­ke­dés támadt a vád­lott és volt élet­tár­sa között, ezért a vád­lott ide­ges lett és a köze­lé­ben tar­tóz­ko­dó, az ágyon ülő idő­sebb sér­tet­tet egy­szer állon rúgta. Ezután elő­vet­te a nála lévő kést és szó nél­kül rátá­madt volt élet­tár­sá­ra, akit test­szer­te több­ször meg­szúrt a mell­ka­sán, a nya­kán és a hátán. A vád­lott ezután az idő­sebb sér­tett felé for­dult és őt is több­ször meg­szúr­ta a felsőtestén.

A vád sze­rint a vád­lott a táma­dás után kiug­rott az abla­kon, elment a ház­ból, azon­ban rövid idő múlva oda vissza­tért. Látta, hogy még él a két sér­tett, ezért ismé­tel­ten rájuk támadt és több­ször meg­szúr­ta mind­ket­tő­jü­ket a fel­ső­tes­tü­kön. A vád­lott az újabb bán­tal­ma­zás után ismé­tel­ten elment a ház­ból, azon­ban rövid időn belül elfogták.

A sér­tet­tek­nek a mell­ka­son, a háton és a nya­kon szúrt sérü­lé­sei kelet­kez­tek, a fia­ta­labb sér­tett emel­lett soro­zat bor­da­tö­rést és áll­ka­pocs törést is szen­ve­dett, mely sérü­lé­sek nyolc napon túl gyó­gyu­ló­ak voltak.

Mind­két sér­tett éle­tét a gyors és szak­sze­rű orvo­si segít­ség men­tet­te meg.

A vád­lott több­szö­rös szú­rá­sai nyo­mán szá­mot vetett azzal, hogy a sér­tet­tek halá­lát okozhatja.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, vissza­eső vád­lott ellen külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék az elkö­ve­tés esz­kö­zét koboz­za el.