Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Bottal vett elégtételt az élettársát becsmérlő férfin

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 24 éves kecs­ke­mé­ti fér­fi­val szem­ben, aki 2017 már­ci­u­sá­ban Orgo­vá­nyon, a sarki bolt előtt az élet­tár­sát sértő meg­jegy­zé­sek­kel ille­tő hely­be­li fér­fin bot­tal vett elégtételt.

A 24 éves férfi 2017. már­ci­us 21-én, dél­után Orgo­vá­nyon lovas­ko­csi­ján ülve a sarki bolt előtt vára­ko­zott, mert élet­tár­sa bent vásá­rolt. Ami­kor a nő az üzlet­ből kilé­pett, egy hely­be­li férfi gya­log elha­ladt mel­let­te és sértő meg­jegy­zé­se­ket tett rá, amit a vád­lott is hal­lott. A vád­lott a meg­jegy­zé­se­ken fel­há­bo­ro­dott, a kocsi­ról fel­vett egy 30-40 cm hosszú, sep­rű­nyél vas­tag­sá­gú botot és azzal a sér­te­ge­tő fér­fit hom­lo­kon ütöt­te. A sér­tett hom­lo­kán a bőr fel­re­pedt, ő azon­ban könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt nem kérte a vád­lott megbüntetését.

A vád­lott a nyílt utcán a fenti esz­közt hasz­nál­va kihí­vó­an közös­ség­el­le­ne­sen, erő­sza­ko­san lépett fel, amely alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltsen.

A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat az ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja és bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A sza­bad­lá­bon lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.