Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Bozótvágóval támadt mostohafiára- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 58 éves férfi ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A vád­lott koráb­ban elvált fele­sé­gé­től, azon­ban egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen közös tulaj­do­nú házuk van, ame­lyet 2019. május köze­pén ittas álla­pot­ban fel­ke­re­sett. Fel­té­te­lez­te, hogy ott talál­koz­ni fog a mos­to­ha­fi­á­val, aki­vel hara­gos viszony­ban volt, ezért úgy indult el az ingat­lan­hoz, hogy magá­val vitt egy 66 cm hosszú bozót­vá­gó kést. A ház­hoz érve beko­po­gott, az ingat­lan­ban lakó lánya nyi­tott neki ajtót, bement a lakás­ba, ahol a kony­há­ban talál­ko­zott mos­to­ha­fi­á­val, aki az ágyon ült. A vád­lott ekkor meg­kér­dez­te tőle, hogy mit kere­set ott, majd ezután rög­tön a bozót­vá­gó kés lap­já­val a mos­to­ha­fia halán­té­ká­ra ütött, ez vérző sérü­lést okozott.

A vád­lott kis­ko­rú lánya rászólt a vád­lott­ra, hogy fejez­ze be a cse­lek­mé­nyét, de ez nem tar­tot­ta vissza, köze­lebb lépett mos­to­ha­fi­á­hoz, ráki­ál­tott, hogy taka­rod­jon el a ház­ból. A sér­tett kérte, hogy nyu­god­jon meg, el fog menni. A kabát­já­ért nyúlt, ekkor viszont a vád­lott a bozót­vá­gó kés élé­vel a jobb alkar­já­ra csapott.

A sér­tett kime­ne­kült az udvar­ra, de kia­bált, hogy azon­nal hív­ja­nak men­tőt, mert elvér­zik. A vád­lott követ­te, és azzal fenye­get­te meg, hogy leg­kö­ze­lebb elvág­ja a nyakát.

A sér­tett vágott sérü­lé­se miatt műté­ti beavat­ko­zás volt szük­sé­ges, a 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés a jobb alkar izom­za­tá­nak sor­va­dá­sá­val és a kéz ujj­fe­szí­té­sé­nek elma­ra­dá­sá­val járó mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got eredményezett.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.