Főoldal » Hírek » Brutális kegyetlenséggel ölt a testvérpár - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt két férfi ellen több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­te és magán­lak­sér­tés vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tők itta­san bemen­tek az idős asszony házá­ba, bán­tal­maz­ták, majd sérel­mé­re mind­ket­ten sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végez­tek, a lakást átku­tat­ták és 100.000 forint kész­pénz­zel távoz­tak. Egyi­kük később vissza­ment és a sér­tett sérel­mé­re újabb sze­xu­á­lis cse­lek­ményt köve­tett el.

A vád­irat sze­rint a fér­fi­ak test­vé­rek, egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen éltek, zül­lött, ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak. 2020. novem­ber végén, dél­után ittas álla­pot­ba kerül­tek, és elha­tá­roz­ták, hogy bemen­nek az álta­luk ismert 94 éves idős­ko­rú asszony házá­ba azért, hogy pénzt sze­rez­ze­nek, és vele sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végez­ze­nek.

Az ingat­lan­ba az abla­kot benyom­va bemász­tak, a zajra az álmá­ból fel­kelt sér­tett sikol­toz­ni kez­dett és segít­sé­gért kia­bált, azon­ban a vád­lot­tak test­szer­te bán­tal­maz­ták, levet­kőz­tet­ték, lefog­ták és mind­ket­ten sérel­mé­re sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végez­tek. Ezt köve­tő­en egyi­kük foj­to­gat­ta a sér­tet­tet, majd átvit­ték a másik szo­bá­ba, ahol ismét erő­szak­kal sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket követ­tek el, átku­tat­ták a lakást és 100.000 forint kész­pénz­zel távoz­tak. Az áldo­za­tot esz­mé­let­len álla­pot­ban, mezí­te­le­nül, a fűtet­len ház hideg pad­ló­ján hagy­ták. A fér­fi­ak a ház­ban elrej­tett több mint 1.000.000 forint kész­pénzt nem talál­ták meg.

Később az egyik vád­lott újra bemá­szott az épü­let­be, és a már élet­je­len­sé­ge­ket nem muta­tó sér­tett sérel­mé­re újabb sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett.

Az idős­ko­rú asszony a cse­lek­mény követ­kez­té­ben zúzó­dá­sos és bor­da­tö­ré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, és a hely­szí­nen meg­halt. A sérü­lé­sek és a halál beáll­ta között köz­vet­len oksá­gi össze­füg­gés álla­pít­ha­tó meg, halá­la az átla­gost meg­ha­la­dó testi és lelki gyöt­re­lem­mel járt.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy a bíró­ság a vád­lot­tak fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sá­nak lehe­tő­sé­gét zárja ki.