Főoldal » Archív » Brutális kocsmai bántalmazás - vádemelés - videóval

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség töb­bek között kifosz­tás, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki ittas álla­pot­ban bán­tal­maz­ta az egyik ven­dé­get egy kocsmában.

A vád­lott 2017 júni­u­sá­ban a dél­utá­ni órák­ban egy pécsi sörö­ző­ben ita­lo­zott. A férfi az ital hatá­sá­ra egyre han­go­sab­ban és fel­tű­nőb­ben kez­dett el visel­ked­ni, mely­nek során fitog­tat­ta testi ere­jét és küz­dő­sport­ban való jár­tas­sá­gát. Egy idő után a kiszol­gá­ló­pult­ra fel­má­szott, arra ráfe­küdt, és több­ször han­goz­tat­ta a pul­tos­nak, hogy a fogyasz­tá­sát nem fogja kifi­zet­ni, a kocs­má­ban ingyen iszik. A későb­bi­ek­ben a férfi egyre kiszá­mít­ha­tat­la­nabb lett, a bár­pult sör­csap­ját meg­ron­gál­ta, majd a fel­szol­gá­lót meg­fe­nye­get­te és köve­tel­te, hogy a mun­kál­ta­tó­ja fizes­sen neki 200.000 forin­tot, mert ha nem tel­je­sí­te­nek, az este folya­mán bará­ta­i­val visszatér.

Ekkor érke­zett a sörö­ző­be a későb­bi sér­tett is, aki a pult­nál italt ren­delt magá­nak. A vád­lott szóba ele­gye­dett vele, majd meg­hív­ta egy ital­ra, vala­mint közöl­te a pin­cér­rel, hogy mos­tan­tól az új isme­rő­se is ingyen fog vele inni.

A pul­tos nem mert ellen­sze­gül­ni, így kiszol­gál­ta őket, ugyan­ak­kor a sér­tett jelez­te a vád­lott felé, hogy nem kér több italt. Erre a vád­lott neki támadt a sér­tett­nek, a sörö­ző­ben több­ször meg­ütöt­te, aki ettől a föld­re esett. Az elkö­ve­tő a föl­dön fekvő sér­tet­tet lábá­nál fogva kirán­gat­ta a kocs­má­ból, majd az ital­bolt előtt tovább foly­tat­ta a sér­tett bántalmazását.

Egy idő után a bán­tal­ma­zás­sal fel­ha­gyott, vissza­tért a sörö­ző­be, ahol a sör­csa­po­kat letép­te, egy sörös­üve­get a fel­szol­gá­ló­hoz dobott, az újsá­go­kat szétdobálta.

Mind­ezek után a kocs­mát ismé­tel­ten elhagy­ta, ami­kor ész­lel­te a par­ko­ló­ban álló sér­tet­tet, ezért utána sza­ladt. A sér­tett látva ezt elme­ne­kült, azon­ban a mobil­te­le­fon­ját elhagy­ta, amit a vád­lott eltett.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye töb­bek között zsa­ro­lás, kifosz­tás, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

 


 
A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.