Főoldal » Hírek » Debreceni Fellebbviteli Főügyészség » Brutális támadás- a vádlottak éjjel, saját otthonában törtek az idős, beteg sértett életére - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A vád­ha­tó­ság társ­tet­tes­ként, nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, vala­mint erő­szak­kal, fel­fegy­ver­kez­ve, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a két, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szemben.

A tör­vény­szék azon­ban az élet elle­ni bűn­cse­lek­mény helyett erő­sza­kos cse­lek­mé­nyü­ket rab­lás, testi sér­tés, illet­ve sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se bűn­tet­té­nek minősítette.

A nem jog­erős íté­let tény­ál­lá­sa sze­rint a két vád­lott a megye­szék­hely kül­vá­ro­sá­ban, a késő esti órák­ban, kerí­tés­lé­cet ragad­va tört rá az idős, beteg sér­tett­re és bán­tal­maz­ta őt. Kés­sel, vala­mint házá­nak fel­gyúj­tá­sá­val is fenye­get­ték, majd kész­pén­zé­nek, tele­fon­já­nak, és bank­kár­tyá­já­nak átadá­sá­ra kény­sze­rí­tet­ték. Ezután egy zsi­nór­ral a szé­ké­hez kötöz­ték, szá­ját betöm­ték és lera­gasz­tot­ták, tes­té­re külön­bö­ző súlyos tár­gya­kat helyez­tek, így hagy­ták kora haj­nal­ban a sor­sá­ra. A gát­lás­ta­lan elkö­ve­tők nyom­ban kifosz­tot­ták a sér­tett bank­szám­lá­ját, a csa­lás­sal fel­vett össze­get pedig elvásárolták.

A sér­tett arcán és halán­té­kán súlyos kopo­nya­tö­ré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Ujját eltör­ték, és agy­bu­rok alat­ti vér­zé­ses sérü­lé­se is kelet­ke­zett. Ami­kor a követ­ke­ző napon ráta­lál­tak, már élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban volt. Moz­gás­kép­te­len­sé­get ered­mé­nye­ző lekö­tö­zé­se, az étel-és ital­fo­gyasz­tás tar­tós hiá­nya foko­zott testi és lelki gyöt­re­lem­mel járt.

A tör­vény­szék állás­pont­ja sze­rint a vád­lot­tak -a beteg­sé­gei miatt a bűn­cse­lek­mé­nyek elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes- sér­tet­tet érté­ke­i­nek meg­szer­zé­se végett kínoz­ták, de meg nem ölték, noha meg­te­het­ték volna. Lekö­tö­zé­sé­vel pedig a segély­ké­rés­ben szán­dé­koz­ták meg­aka­dá­lyoz­ni. Ölési szán­dék hiá­nyá­ban 12, illet­ve 14 évi fegy­ház­bün­te­tés sza­bott ki, 10-10 évre a köz­ügyek­től is eltil­tot­ta őket.

A vád­ha­tó­ság rész­ben téves jogi minő­sí­tés miatt, a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sa és vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sa cél­já­ból fellebbezett.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség azo­nos állás­pont­ja sze­rint a vád­lot­tak erő­sza­kos maga­tar­tá­sá­nak minő­sí­té­se tör­vény­sér­tő. A táma­dók min­dent meg­tet­tek azért, hogy a sér­tett meg­hal­jon. A sér­tett azért élte túl a táma­dást, mert a szom­széd beavat­ko­zott. A bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re is elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te kísér­le­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­nak van helye. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az egyik vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, a másik vád­lott bün­te­té­sé­nek szá­mot­te­vő súlyo­sí­tá­sát, vala­mint vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát indítványozta.

Az ügyész­sé­gi, vala­mint a fel­men­tés, illet­ve eny­hí­tés végett beje­len­tett védői fel­leb­be­zé­sek alap­ján a bün­te­tő­ügy­ben a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la határoz.