Főoldal » Hírek » Brutális utcai bántalmazás Budapesten - videókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt koráb­ban már több­szö­rö­sen bün­te­tett huszon­éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron egy józsef­vá­ro­si szó­ra­ko­zó­hely előtt itta­san, indu­la­to­san visel­ke­dett, majd kegyet­le­nül bán­tal­ma­zott egy arra járó, őt békí­te­ni pró­bá­ló fér­fit.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. júli­us 10-én, este, a bará­ta­i­val és a roko­na­i­val zárt­kö­rű szü­le­tés­na­pi ünnep­sé­gen vett részt egy VIII. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen. A ven­dég­lá­tó­hely zárá­sa után az ittas vád­lott az utcán, egy fél­re­ér­tés­ből adó­dó­an, össze­szó­lal­ko­zott a tár­sa­sá­gá­nak két tag­já­val, akik­kel dula­ko­dott is.

Az ügy sér­tett­je egy isme­rő­sé­vel éppen arra sétált, és miu­tán látta a dula­ko­dást,

meg­pró­bált békí­tő­leg fel­lép­ni a vád­lot­tal szem­ben. A vád­lott ekkor indu­la­to­san a sér­tett felé for­dult, majd rövid szó­vál­tás után, ököl­lel meg­ütöt­te a férfi fejét, aki a föld­re esett, és esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A vád­lott ezután a föl­dön fekvő sér­tet­tet tovább bán­tal­maz­ta, ököl­lel, nagy erő­vel ütöt­te a fejét, vala­mint több­ször meg is tapos­ta.

A sér­tett továb­bi bán­tal­ma­zá­sát a vád­lott tár­sa­sá­gá­ban levő sze­mé­lyek és a sér­tett isme­rő­se is pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni, ez utób­bit a vád­lott ezért üldö­ző­be vette. Kis idő múlva a táma­dó vissza­tért a még min­dig esz­mé­let­len, föl­dön fekvő sér­tett­hez, és továb­bi nagy erejű üté­se­ket és rúgá­so­kat mért rá.

A vád­lott a kegyet­len bán­tal­ma­zás­sal két arra járó, szol­gá­la­ton kívü­li rend­őr fel­lé­pé­sé­nek hatá­sá­ra hagyott csak fel, majd elme­ne­kült a hely­szín­ről.

A sér­tett a kirí­vó­an súlyos és kitar­tó bán­tal­ma­zás során élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, és azok követ­kez­té­ben a halá­la is bekö­vet­kez­he­tett volna, az éle­tét kizá­ró­lag a szak­sze­rű és gyors orvo­si ellá­tás men­tet­te meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű 21 éves fér­fit külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tett kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban annak meg­ál­la­pí­tá­sá­val, hogy a férfi fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. A vád­lott jelen­leg más ügy­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést tölt.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi saj­tó­köz­le­mé­nye vide­ó­val az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kulonosen-kegyetlen

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len a vád­lott lát­ha­tó a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se előtt, ami­kor elhagy­ja a ven­dég­lá­tó­he­lyet.