Főoldal » Archív » Brutálisan agyonverte barátnőjét egy részeg férfi Miskolcon

Külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a B.A.Z. Megyei Főügyész­ség egy 54 éves fér­fi­val szem­ben, aki olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta barát­nő­jét, hogy a nő bele­halt a sérülésekbe.

A férfi 2014-ben került köze­leb­bi kap­cso­lat­ba a sér­tett nővel, sok­szor nála is aludt. Mivel mind­ket­ten ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak, közöt­tük gya­ko­ri­ak vol­tak a vesze­ke­dé­sek. Ezek során a férfi több­ször bán­tal­maz­ta a nőt. Emi­att vele szem­ben rend­őr­sé­gi eljá­rá­sok is indultak.

2017 feb­ru­ár­já­ban a vád­lott ismét fel­ke­res­te barát­nő­jét. Meg­va­cso­ráz­tak és köz­ben nagy mennyi­sé­gű bort is meg­it­tak, majd vesze­ked­ni kezd­tek. A férfi több­ször fején és tes­tén meg­üt­ve bán­tal­maz­ta a nőt, aki az üté­sek­től az ágyra esett. Rövid időn belül rosszul lett, hányt is. A férfi ekkor magá­ra hagy­ta és haza­ment saját laká­sá­ba. Más­nap reg­gel fiát küld­te át a nőhöz, aki addig­ra már meghalt.

Az előző esti bán­tal­ma­zás miatt a sér­tett olyan súlyos fej és kopo­nya sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, mely­nek követ­kez­té­ben rövid időn belül éle­tét vesz­tet­te. Halá­la az átla­gost jóval meg­ha­la­dó szen­ve­dés mel­lett követ­ke­zett be.

A fér­fit őri­zet­be vet­ték és a bíró­ság elren­del­te elő­ze­tes letartóztatását.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.