Főoldal » Hírek » Brutálisan bántalmazták a sértetteket - súlyosításért fellebbezett az ügyészség - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt meg­ho­zott íté­le­te ellen súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett.

A vád­irat sze­rint a két bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2019. decem­ber 17-én, haj­nal­ban, két duna­új­vá­ro­si fér­fit laká­suk­ban sod­ró­fá­val, kala­páccsal és vas­cső­vel bán­tal­maz­tak, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tet­tek élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, egyi­kük­nél az egyik sze­met érin­tő vég­le­ges vak­ság­ban meg­nyil­vá­nu­ló mara­dan­dó fogya­té­kos­ság kelet­ke­zett.

A cse­lek­mény csak azért maradt kísér­le­ti szak­ban, mivel a sér­tet­tek álla­po­tát a gyors orvo­si beavat­ko­zás­sal sike­rült sta­bi­li­zál­ni.

A bíró­ság a vád­lot­tak egyi­két 13 év, míg tár­sát 12 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, továb­bá mind­ket­tő­jük­kel szem­ben 10 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki.

Az ügyész az íté­let ellen a minő­sí­tő körül­mé­nyek foko­zott figye­lem­be­vé­te­lé­re hivat­ko­zás­sal, hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett.