Főoldal » Hírek » Budapesti villamosmegállóban késelt - rendőrségi videóval és fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt azzal a 25 éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly janu­ár­ban, fényes nap­pal, egy IX. kerü­le­ti vil­la­mos­meg­ál­ló­ban mell­ka­son szúrt egy 22 éves fér­fit.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. janu­ár 16-án, dél körül több isme­rő­sé­vel a 4/6-os vil­la­mo­son uta­zott. A tár­sa­ság a Mes­ter utcai meg­ál­ló­ban szállt le a vil­la­mos­ról. A férfi egyik isme­rő­se a meg­ál­ló­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett a későb­bi sér­tet­tel. A vád­lott ekkor a szem­köz­ti pero­non tar­tóz­ko­dott, ami­kor azon­ban a szó­vál­tást ész­lel­te, a vil­la­mos­sí­ne­ken keresz­tül, kezé­ben egy kés­sel a sér­tett­hez futott, majd ami­kor oda­ért hozzá, egy hatá­ro­zott moz­du­lat­tal mell­ka­son szúr­ta a 22 éves fér­fit. A táma­dás után az elkö­ve­tő isme­rő­se­i­vel együtt fel­szállt a vil­la­mos­ra és elhagy­ta a hely­színt.

A men­tő­ket és a rend­őrö­ket járó­ke­lők érte­sí­tet­ték. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes mell­ka­si sérü­lést szen­ve­dett, az éle­tét csak a gyors és szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban. A főügyész­ség arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben koráb­ban, más ügy­ben kisza­bott 2 év fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról szóló koráb­bi saj­tó­köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-nap-alatt-elfogtak-a-ix-keruleti

A fotó­kat a rend­őr­ség készí­tet­te.