Főoldal » Hírek » "Bűn és bűnhődés" - MJE konferencia
Izgal­mas témá­kat, gon­do­lat­éb­resz­tő elő­adá­so­kat hall­gat­hat­tak a részt­ve­vők a Magyar Jogász Egy­let (MJE) szer­ve­zé­sé­ben, a Buda­pes­ti Ügy­vé­di Kama­ra Dísz­ter­mé­ben tar­tott konferencián.
 
A ren­dez­vény mot­tó­ja a "Bűn és bűn­hő­dés" volt, a külön­fé­le büntetés-végrehajtási kér­dé­sek mel­lett - töb­bek között - a hamis vád új típu­sa­i­ról, vala­mint az igaz­ság és igaz­sá­gos­ság viszo­nyá­ról is együtt gon­dol­kod­ha­tott a hall­ga­tó­ság az előadóval.
 
Az ügyész­ség részé­ről Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész, Dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes, Dr. Belo­vics Ervin főtit­kár, Dr. Ott Ist­ván főügyész és Dr. Bara­bás Tünde, az OKRI főigaz­ga­tó­ja tar­tot­tak előadásokat.