Főoldal » Archív » Bűncselekmény gyanújának hiánya miatt a Központi Nyomozó Főügyészség a Portik Tamás vallomása alapján Tényi István által Rogán Antal országgyűlési képviselőt érintően tett feljelentés elutasításáról határozott

 

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2016. júli­us 25-én – a fel­je­len­tés kiegé­szí­té­se során beszer­zett ira­tok alap­ján – bűn­cse­lek­mény gya­nú­já­nak hiá­nyá­ban eluta­sí­tot­ta a Tényi Ist­ván és más fel­je­len­tők által veze­tő beosz­tá­sú sze­mély által elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt Rogán Antalt érin­tő­en tett feljelentéseket

 

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség sajtóközleménye