Főoldal » Az ügyészségről » Bűnmegelőzés a nemzeti dohányboltokban

Besö­té­tí­tés lefó­li­á­zás­sal, kül­vi­lág­tól elzárt terek, nagy for­ga­lom és bősé­ges bevé­tel remé­nye. Ilyen gon­do­la­tok vezé­rel­het­ték a bűn­el­kö­ve­tő­ket a 2013. júli­us 1-jén meg­nyílt nem­ze­ti dohány­bol­tok kap­csán, de a tra­fi­ko­sok rácá­fol­tak az elkép­ze­lé­se­ik­re - leg­alább­is ami a „zsák­mányt” illeti.

A dohány­bol­tok táv­fel­ügye­let­re bekö­tött 24 órás kame­rás meg­fi­gye­lés alatt áll­nak, napon­ta több­ször gon­dos­kod­nak a bevé­tel elszál­lí­tá­sá­ról vagy biz­ton­ság­ba helye­zé­sé­ről, a rend­őr­ség pedig nagy erők­kel dol­go­zik az elkö­ve­tők fel­ku­ta­tá­sán. Ennek meg is lett az ered­mé­nye, 2020-ban pél­dá­ul vala­mennyi táma­dó gyor­san rend­őr­kéz­re került.

A 100%-os fel­de­rí­té­si muta­tó azzal kell, hogy szem­be­sít­se az elkö­ve­tő­ket, hogy dohány­bol­to­kat kira­bol­ni egy­ál­ta­lán nem érdemes!

A témá­ról bőveb­ben itt olvas­hat­nak: Bűn­cse­lek­ményt  nem­ze­ti dohány­bolt­ban? Nem érdemes!