Főoldal » Archív » Bűnös az, aki a szüleit meg akarja öletni - ezzel az öröklésből is kieshet

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­za annak a vád­lott­nak az ügyé­ben, aki a szü­le­it a pén­zük meg­szer­zé­se érde­ké­ben meg akar­ta öletni.

Mint ismert, a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a 2019. szep­tem­ber 30. nap­ján meg­ho­zott íté­le­té­ben a vád­lot­tat 2 rend­be­li ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt - hal­ma­za­ti bün­te­té­sül - 4 év bör­tön­bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a szü­le­i­nél élő, pénz­ügyi prob­lé­mák­kal és napi meg­él­he­té­si nehéz­ség­gel küzdő, szü­le­i­vel meg­rom­lott viszony­ba kerü­lő vád­lott gond­jai meg­ol­dá­sa érde­ké­ben a szü­le­it meg akar­ta ölet­ni, a pén­zü­ket így akar­ta meg­sze­rez­ni. A bér­gyil­kos meg­fi­ze­té­sé­re elő­ször egy­mil­lió, majd két­mil­lió forin­tot szánt, azon­ban a gyil­kos­ság vég­re­haj­tá­sa végett meg­ke­re­sett kör a szü­lők tudo­má­sá­ra hozta gyer­me­kük szándékát.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san jelen­tős eny­hí­té­sért fellebbeztek.

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te min­den­ben tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott, a bün­te­tés tettarányos.

A pol­gá­ri jogi sza­bá­lyok sze­rint egyéb­ként kiesik az örök­lés­ből az is, aki az örök­lés­re érdem­te­len. Érdem­te­len, aki az örök­ha­gyó éle­té­re tört. Az érdem­te­len­ség­re veze­tő maga­tar­tást azon­ban az örök­ha­gyó meg­bo­csát­hat­ja, ilyen­kor az érdem­te­len­ség nem vehe­tő figye­lem­be. Az örök­ha­gyó viszont dönt­het úgy is, hogy azt az örö­köst, aki az éle­té­re tört, az örök­lés­ből vég­ren­de­let­ben (a köte­les­részt meg­ha­la­dó tör­vé­nyes örök­rész­ből) kizár­ja, illet­ve (a köte­les­rész­ből) kitagadja.