Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Bűnöző testvérpárral szemben emelt vádat az ügyészség

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kisebb érték­re üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a komoly bűnö­zői múlt­tal ren­del­ke­ző test­vér­pár­ral szem­ben, mely­nek idő­sebb tagja rövid időn belül három alka­lom­mal is lopott Kaposváron.

Az idő­sebb test­vér 2018 augusz­tu­sá­ban az egyik kapos­vá­ri ipar­te­le­pen járt, ami­kor belo­pa­ko­dott az egyik ott műkö­dő cég őri­zet­le­nül hagyott iro­dá­já­ba, ahol magá­hoz vette az egyik dol­go­zó pénz­tár­cá­ját, mely­ben a sér­tett sze­mé­lyi okmá­nya­in felül kész­pénz és bank­kár­tya is volt.

Az eset más­nap­ján az I. rendű vád­lott fel­ke­res­te test­vé­rét, aki ekkor egy mun­kás­szál­lón lakott. Tőle tudta meg, hogy az egyik kör­nyék­be­li épít­ke­zés veze­tő­je rend­sze­re­sen nagyobb össze­gű kész­pénzt tart a gép­ko­csi­já­ban, ezért közö­sen elha­tá­roz­ták, hogy a mun­kás­szál­ló udva­rán par­ko­ló autót fel fog­ják törni.

A bűn­cse­lek­mény­re igye­kez­tek ala­po­san fel­ké­szül­ni, a II. rendű vád­lott még arra is figyelt, hogy meg­ron­gál­ja azt a biz­ton­sá­gi kame­rát, ami a par­ko­ló­ban tör­tén­te­ket rög­zí­ti. Miu­tán ezzel végez­tek, az I. rendű vád­lott egy kemény tárggyal betör­te a sér­tett gép­ko­csi­já­nak oldal­ab­la­kát és kivet­te a sér­tett pénz­tár­cá­ját, mely­ben ekkor - a vára­ko­zá­sok­kal ellen­tét­ben - mind­össze 25.000,-Ft kész­pénz volt, mivel a sér­tett éppen ekkor nem tar­tott magá­nál nagyobb összeget.

A vád­lot­tak rövid időn belül a nyo­mo­zó ható­ság látó­kö­ré­be kerül­tek. Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján, a bíró­ság a II. rendű vád­lott bűn­ügyi fel­ügye­le­tét is elren­del­te, ezért az I. rendű vád­lott egé­szen novem­be­rig várt az újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel. Ekkor a Fő utcán kerék­pá­ro­zás köz­ben fel­fi­gyelt arra, hogy az egyik ott dol­go­zó mun­ká­so­kat szál­lí­tó kis­busz ajta­ja nyit­va van, ezért az egyik háti­zsák­ból 320.000,-Ft kész­pénzt lopott el. Rövid­del az eset után azon­ban a kapos­vá­ri rend­őrök elfog­ták az I. rendű vád­lot­tat, akit az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság letar­tóz­ta­tott, míg test­vé­re ezzel egy­idő­ben meg­kezd­te egy koráb­bi bör­tön­bün­te­té­se letöltését.

Az ügyész­ség a vissza­eső I. rendű, illet­ve a több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő II. rendű vád­lot­tal szem­ben egy­aránt bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­sük ese­tén annak tar­ta­mát a bíró­ság 2 év 4 hónap­ban, illet­ve 1 év 7 hónap­ban hatá­roz­za meg.