Főoldal » Hírek » Bűnpártolás miatti vádemelés egy volt rendőr ellen - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csá­nál egy rend­őr ellen, aki isme­rő­sei véde­ke­zé­sét segí­tet­te egy álta­la nyo­mo­zott büntetőügyben. 

A bor­so­di férfi egy helyi rend­őr­őrs kör­ze­ti meg­bí­zott­ja­ként 2020 ápri­li­sá­ban került egy váro­si rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon nyo­mo­zói beosz­tá­sá­ba. A rend­őr fel­ada­tai közé tar­to­zott egy súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt 2020 janu­ár­ban indult bün­te­tő­ügy nyo­mo­zá­sa, amely sze­rint egy szó­ra­ko­zó­he­lyen bán­tal­maz­tak két fér­fit. A kame­ra­fel­vé­te­lek alap­ján csak azt lehe­tett meg­ál­la­pí­ta­ni, hogy az egyik sér­tet­tet a szó­ra­ko­zó­hely két biz­ton­sá­gi őre kivit­te a hátsó bejá­ra­ton keresz­tül, a másik sér­tet­tet pedig egy civil ruhás sze­mély kísér­te ki, de a bán­tal­ma­zás a biz­ton­sá­gi kame­rák látó­szö­gén kívül történt.

A rend­őr kihall­ga­tott egy tanút, aki köz­vet­le­nül látta a bán­tal­ma­zást és fény­ké­pek­ről fel­is­mer­te a biz­ton­sá­gi őrö­ket, akik abban részt vettek.

A vád­irat sze­rint a rend­őr 2020 május ele­jén fel­hív­ta a szó­ra­ko­zó­hely biz­ton­sá­gi veze­tő­jét, aki­vel koráb­ban biz­ton­sá­gi őrként dol­go­zott együtt és más­nap­ra egy talál­ko­zót beszélt meg vele a kapi­tány­sá­gon. Ekkor a rend­őr rész­le­te­sen tájé­koz­tat­ta isme­rő­sét a nyo­mo­zás állá­sá­ról, a tanú­val­lo­má­sok­ról és az eljá­rás lehet­sé­ges kime­ne­te­lé­ről, vala­mint meg­mu­tat­ta a lefog­lalt kame­ra­fel­vé­te­le­ket is.

Ezen maga­tar­tá­sá­val a rend­őr a bün­te­tő­el­já­rás sike­rét töre­ke­dett meg­hi­ú­sí­ta­ni azért, hogy az isme­rő­se érde­kelt­sé­gi köré­be tar­to­zó elkö­ve­tők­nek lehe­tő­sé­ge legyen a gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­su­kat meg­elő­ző­en meg­is­mer­ni a ren­del­ke­zés­re álló bizo­nyí­té­ko­kat és ezzel a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re vonás alól eset­le­ge­sen – a jog­el­le­ne­sen egyez­te­tett véde­ke­zés­sel – kiment­hes­sék magukat.

A volt rend­őr nem ismer­te el a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. A hiva­ta­los sze­mély hiva­ta­li eljá­rá­sa során elkö­ve­tett bűn­pár­to­lás bűn­tet­te egy­től öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a volt rend­őr­rel szem­ben – aki­nek szol­gá­la­ti jog­vi­szo­nya idő­köz­ben meg­szűnt – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.