Főoldal » Hírek » Bűnszervezetben árulták a drogot - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Az ügy 9 vád­lott­ja közül 6-an a vád sze­rint egy olyan bűn­szer­ve­zet­nek vol­tak a tag­jai, amely hosszabb időn keresz­tül, külön­bö­ző kábí­tó­sze­rek keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zott a fővá­ros terü­le­tén, illet­ve annak környékén.

A vád­irat sze­rint a bűn­szer­ve­zet veze­tő­je és irá­nyí­tó­ja egy 26 éves férfi volt. A férfi a kábí­tó­sze­re­ket – köz­tük mari­hu­á­nát, amfe­ta­mint, koka­int és MDMA-t – nagy tétel­ben sze­rez­te be, majd azo­kat a bűn­szer­ve­zet­hez tar­to­zó vádlott-társai segít­sé­gé­vel egy XXII. kerü­le­ti ingat­la­non tárol­ta. A til­tott sze­rek ada­go­lá­sát, cso­ma­go­lá­sát és szét­osz­tá­sát is ezen a helyen végez­ték, a 26 éves férfi uta­sí­tá­sai szerint.

A bűn­szer­ve­zet tevé­keny­sé­gét a foko­zott kons­pi­rá­ció jel­le­mez­te. A bűn­szer­ve­zet­ben vala­mennyi vád­lott­nak meg volt hatá­roz­va a fel­ada­ta. Volt, aki beér­ke­ző meg­ren­de­lé­se­ket gyűj­töt­te össze, más fel­ada­ta a kábí­tó­szer szét­osz­tá­sa és kiadá­sa volt, és vol­tak, akik a fogyasz­tók­kal áll­tak köz­vet­len kap­cso­lat­ban. A kábí­tó­szer érté­ke­sí­tés­ből befolyt, össze­gyűj­tött pénz­össze­ge­ket rend­sze­re­sen és szo­ros elszá­mo­lás alap­ján továb­bí­tot­ták a bűn­szer­ve­zet irányítójának.

A kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­vel kap­cso­la­tos kom­mu­ni­ká­ci­ó­juk során előre egyez­te­tett és csak álta­luk értett kife­je­zé­se­ket hasz­nál­tak a kábí­tó­sze­rek faj­tá­já­nak és mennyi­sé­gé­nek meg­je­lö­lé­sé­re. A tele­fo­non tör­té­nő kom­mu­ni­ká­ci­ó­ju­kat tit­ko­sí­tott alkal­ma­zá­so­kon keresz­tül végez­ték. A sze­mé­lyes kon­tak­tus csök­ken­té­se és ezál­tal a lelep­le­ző­dés elke­rü­lé­se érde­ké­ben, a vád­lot­tak a kábí­tó­szer egy­más közöt­ti átadá­sát is több­nyi­re rej­tett módo­kon végez­ték. Ilyen volt pél­dá­ul egy köz­le­ke­dé­si jel­ző­táb­la alatt kiala­kí­tott rej­tek­hely, ahol a kábí­tó­szert az egyi­kük elhe­lyez­te, majd azt később a társa onnan magá­hoz vette.

Az ügy továb­bi vád­lott­jai a bűn­szer­ve­zet­tel kap­cso­lat­ban álló olyan kábítószer-kereskedők, akik nem vol­tak a bűn­szer­ve­zet tag­jai, hanem viszont­el­adó­ként foly­tat­tak kábítószer-értékesítő tevékenységet.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda nyo­mo­zói a bűn­szer­ve­zet 6 tag­ját 2020. janu­ár 28. nap­ján fog­ták el, ami­kor a hoz­zá­juk köt­he­tő ingat­la­no­kon kuta­tá­so­kat is végez­tek. Ennek során össze­sen több mint 1300 gramm mari­hu­á­nát, csak­nem 420 gramm amfe­ta­mint, és mint­egy 110 gramm koka­int fog­lal­tak le. A hat elfo­gott férfi ott­ho­ná­ban továb­bi kábí­tó­szert, digi­tá­lis mér­le­ge­ket, nagy mennyi­sé­gű kész­pénzt, mobil­te­le­fo­no­kat is talál­tak a nyomozók.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, ame­lyet a bűn­szer­ve­zet 6 tagja a vád sze­rint jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re köve­tett el. A főügyész­ség a vád­irat­ban fegyház-, illet­ve bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, pénz­bün­te­tés­re, vala­mint vagyon­el­kob­zás­ra is indít­ványt tett.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó­an a rend­őr­ség által koráb­ban kiadott köz­le­mény és videó az aláb­bi lin­ken elér­he­tő: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/mezitlab-menekult-a-rendorok-elol#8