Főoldal » Hírek » Bűnszervezetben értékesítette a kábítószert a testvérpár - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a Sze­ge­den lakó test­vér­pár­ral és tár­sa­i­val szem­ben, akik több mint egy éven át ter­jesz­tet­ték a kábí­tó­szert Sze­ge­den, ille­tő­leg Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen.

A vád­irat sze­rint a két férfi három tár­sá­val együtt egy olyan cso­por­tot hozott létre, amely 2018. júli­u­sa és 2019. júni­u­sa között, Sze­ge­den és Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen nagy­szá­mú fogyasz­tói kör részé­re adott el első­sor­ban koka­int, ille­tő­leg amfe­ta­mint. A test­vér­pár volt az, aki a kábí­tó­szert besze­rez­te, ille­tő­leg ren­del­ke­zés­re bocsá­tot­ta a szer­ve­zet­ben alat­tuk levő szin­ten álló három másik fér­fi­nak, akik ezután a fogyasz­tói kör részé­re érté­ke­sí­tet­ték a dro­got. A beszer­zést, az elosz­tást, az érté­ke­sí­tést, vala­mint az abból szár­ma­zó bevé­tel elosz­tá­sát tele­fo­nos app­li­ká­ció és kom­mu­ni­ká­ció segít­sé­gé­vel a bűn­cse­lek­mény lep­le­zé­se cél­já­ból kons­pi­ra­tív módon végez­ték és ugyan­így kom­mu­ni­kál­tak a fogyasz­tók­kal is, hogy kinek, mikor, mek­ko­ra mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re van szük­sé­ge és azt hol adják át.

A bűn­szer­ve­zet a műkö­dé­se során a fogyasz­tói kör­nek a koka­int 30.000.-Ft/adag, míg az amfe­ta­mint 3.500.-Ft/adag áron érté­ke­sí­tet­te.

A nyo­mo­zás során közel negy­ven fogyasz­tót derí­tet­tek fel, akik­nek a bűn­szer­ve­zet a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát meg­ha­la­dó mér­ték­ben érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert.

A főügyész­ség a bűn­szer­ve­zet tag­ja­in túl­me­nő­en két olyan fogyasz­tót is meg­vá­dolt, akik nagyobb mennyi­ség­ben vásá­rol­tak tőlük koka­int.

A főügyész­ség öt fér­fit bűn­szer­ve­zet­ben, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel, míg a két fogyasz­tót kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő öt férfi és sza­bad­lá­bon véde­ke­ző két tár­suk bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.