Főoldal » Archív » Bűnszervezetben lopták az üzemanyagot Budapesten - az eltulajdonított üzemanyagból három rendőr is rendszeresen vásárolt -VIDEÓVAL

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­sé­re indult ügy­ben a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat össze­sen nyolc sze­méllyel, köz­tük három rend­őr­rel szem­ben.

Az ügy I. rendű és II. rendű vád­lott­jai koráb­ban egy buda­pes­ti ben­zin­kú­ton dol­goz­tak kút­ke­ze­lő­ként, mun­ka­vi­szo­nyuk azon­ban 2011. évben meg­szűnt. Ezután a vád­irat sze­rint a két férfi az isme­ret­sé­gi körük­be tar­to­zó üzem­anyag szál­lí­tó sofő­rök­kel együtt elha­tá­roz­ta, hogy haszon­szer­zés végett, rend­sze­res jel­leg­gel gáz­ola­jat és ben­zint tulaj­do­ní­ta­nak el üzemanyag-szállító teher­au­tók­ból.

Az I. rendű és II. rendű vád­lott fel­ada­ta volt a szer­ve­zés, és a folya­ma­tos kap­cso­lat­tar­tás a sofő­rök­kel. A sofő­rök - az álta­luk eltu­laj­do­ní­tott üzem­anya­gért kapott része­se­dés fejé­ben - az üzem­anyag szál­lí­tás során, útju­kat meg­sza­kít­va az I. rendű illet­ve II. rendű vád­lott által meg­ha­tá­ro­zott hely­re haj­tot­tak, ahol az erre a célra rend­sze­re­sí­tett csö­vek­kel az üzem­anya­got napon­ta több­ször leszív­ták, majd üzem­anyag táro­ló kan­nák­ba töl­töt­ték.

Ezután  az I. rendű és II. rendű vád­lot­tak az eltu­laj­do­ní­tott üzem­anyag egy részét saját maguk érté­ke­sí­tet­ték, az aktu­á­lis kis­ke­res­ke­del­mi árnál ked­ve­zőbb áron, lite­ren­ként átla­go­san 280-310 forin­tért.

A vád sze­rint a III. rendű és IV. rendű vád­lot­tak 2014-es évtől kez­dő­dő­en köz­re­mű­köd­tek az eltu­laj­do­ní­tott üzem­anyag táro­lá­sá­ban és tovább érté­ke­sí­té­sé­ben.  Az üzem­anyag táro­lá­sá­ra rej­tett, az utcá­ról nem lát­ha­tó módon kiala­kí­tott helyet hoz­tak létre, így az üzem­anya­got föld­be ásott tar­tály­ban, illet­ve zárt ajtó­val védett garázs­ban tar­tot­ták, és onnan érté­ke­sí­tet­ték.

A vád­lot­tak a vád sze­rint 2014 máju­sa és 2015 ápri­li­sa között a fenti módon leg­alább 36 ezer liter üzem­anya­got tulaj­do­ní­tot­tak el.

Az ügy V. rendű vád­lott­ja az egyik sofőr, a VI. rendű, VII. rendű és VIII. rendű vád­lot­tak pedig rend­őrök, akik a vád sze­rint az eltu­laj­do­ní­tott üzem­anyag­ból rend­sze­re­sen vásá­rol­tak úgy, hogy tisz­tá­ban vol­tak azzal, hogy az üzem­anyag bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zik.

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség öt elkö­ve­tőt bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en, jelen­tős érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel, az eltu­laj­do­ní­tott üzem­anyag­ból vásár­ló három rend­őrt pedig üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont elfo­gás­ról készült fel­vé­te­lei az üggyel kap­cso­lat­ban köz­zé­tett koráb­bi ügyész­sé­gi saj­tó­anyag aláb­bi lin­ken elér­he­tők:

https://ugyeszseg.hu/osszehangolt-akcio-uzemanyag-tolvajokkal-szemben-videoval/