Főoldal » Hírek » Büntetőfékezés a 71-es számú főúton - videóval - a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azzal a 48 éves sofőr­rel szem­ben, aki egy indo­ko­lat­lan féke­zés­sel szán­dé­ko­san terem­tett veszély­hely­ze­tet a 71-es főúton, Balatonakaliban. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. októ­ber 1-jén, reg­gel, sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett Bala­ton­fü­red felől Zánka irá­nyá­ba. Eköz­ben az előt­te hala­dó sze­mély­gép­ko­csi sofőr­je egy keresz­te­ző­dés­ben lévő gya­log­át­ke­lő előtt erős las­sí­tás­ba kez­dett, mivel ott töb­ben vára­koz­tak. Miu­tán senki nem kelt át az úton, a sofőr tovább­in­dult, ám a ter­helt hossza­san rádu­dált, a zeb­rán sza­bály­ta­la­nul meg­előz­te, majd vissza­té­rés­kor szán­dé­kos jobb­ra húzód­va aka­dá­lyoz­ta a sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sofőr hala­dá­sát. Az elő­zést befe­jez­ve a férfi azután a for­gal­mi sáv köze­pén hir­te­len és indo­ko­lat­la­nul álló­ra fékez­te a jár­mű­vét, mely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett csak erő­tel­jes féke­zés­sel tudta elke­rül­ni, hogy a vád­lott gép­ko­csi­já­nak ütköz­zön. A veszély­hely­ze­tet okozó férfi ezután elhaj­tott a helyszínről.

A nyo­mo­zás során kiren­delt szak­ér­tő meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az elkö­ve­tő pszi­cho­ló­gi­ai jel­lem­zői miatt nem alkal­mas a gépjárművezetésre.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt álló elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, emel­lett indít­vá­nyoz­ta, hogy a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság a jár­mű­ve­ze­tés­től vég­le­ges hatállyal tilt­sa el a fér­fit, és a koráb­bi sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek utó­la­gos vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el.

Az eset­ről videó készült.