Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » „Büntetőfékezés” miatt állt fejre a szabályosan közlekedő autó - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 42 éves nővel szem­ben, aki Kapos­vár köze­lé­ben három­szor is indo­ko­lat­la­nul féke­zett a sér­tett autó­ja előtt. Az utol­só alka­lom­mal a sér­tett azért, hogy az ütkö­zést elke­rül­je, kocsi­já­val kisod­ró­dott azt úttest­ről és tete­jé­re borul­va állt meg.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a vád­lott 2020 janu­ár­já­ban a dél­utá­ni órák­ban Kapos­vár­ról veze­tett haza­fe­lé, ami­kor még a lakott terü­let végét jelző tábla előtt beér­te a sér­tett autó­ját, aki betar­tot­ta az útsza­ka­szon érvény­ben lévő 30 km/óra sebes­ség­kor­lá­to­zást, így a vád­lott is las­sabb hala­dás­ra kény­sze­rült.

Kapos­várt elhagy­va a nő meg­előz­te a már gyor­su­ló és tovább­ra is sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sér­tet­ti autót, de azért, hogy koráb­bi lassú köz­le­ke­dé­se miatt a sér­tet­tet meg­lec­kéz­tes­se, hir­te­len – for­gal­mi ok nél­kül – gép­ko­csi­ját a sér­tett autó­ja előtt lefé­kez­te.

A vád­lott­nak egy féke­zés nem volt elég, a „bün­te­tő­fé­ke­zést” kis ráha­gyá­sok­kal még két­szer meg­is­mé­tel­te. A sér­tett a har­ma­dik alka­lom­mal azon­ban nem tudta az inten­zí­ven féke­zett jár­mű­vét az úttes­ten tar­ta­ni, onnan lesod­ró­dott és az út mel­let­ti füves terü­le­ten ere­de­ti hala­dá­si irá­nyá­val ellen­té­te­sen borult a tete­jé­re.

A bal­eset­ről a sér­tett mögött köz­le­ke­dő autós tett beje­len­tést, a nő a hely­szí­nen nem állt meg, a 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett sér­tett­nek segít­sé­get nem nyúj­tott.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a vád­lot­tal szem­ben.