Főoldal » Hírek » Büntetőfékezések - mi húzódik meg ezen bűncselekmények hátterében?

Az utób­bi idők­ben figyel­met kap­tak a bün­te­tő­fé­ke­zé­ses ügyek, mi is rend­sze­re­sen beszá­mo­lunk ilyen ese­tek­ről. Fon­tos annak a tuda­to­sí­tá­sa, hogy ezek a leg­több­ször hir­te­len indu­lat­ból elkö­ve­tett köz­úti manő­ve­rek bűncselekmények.

Dr. Mónok And­rea, a Somogy Megyei Főügyész­ség helyet­tes szó­vi­vő­je a saját szak­mai gya­kor­la­tá­ban tapasz­talt jel­lem­ző hely­ze­tek­ről beszélt, amik tipi­ku­san ezek­hez a bűn­cse­lek­mé­nyek­hez vezetnek.