Főoldal » Hírek » Büntetőfékezett a mögötte haladó „megleckéztetésére”- videóval - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 38 éves férfi ellen, aki a köz­le­ke­dé­si konf­lik­tus során indo­ko­lat­la­nul, hir­te­len féke­zett a mögöt­te hala­dó „meg­lec­kéz­te­té­sé­re”

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 38 éves férfi 2022 júli­u­sá­ban, az esti órák­ban Győr­ben köz­le­ke­dett jár­mű­vé­vel, mikor nehez­mé­nyez­te az előt­te hala­dó sebes­sé­gét, úgy érez­te fel­tart­ja őt.

Ezért a másik sáv­ban a sér­tett által veze­tett autó mellé haj­tott és gesz­ti­ku­lál­va kérte szá­mon a vélt aka­dá­lyo­zást. A 37 éves sér­tett sem rea­gált jól a hely­zet­re, a kis­gyer­me­ke autó­ban tar­tott játék­pisz­to­lyát mutat­ta fel a ter­helt­nek. A vád­lott ettől még inge­rül­tebb lett, meg­előz­te a sér­tet­tet, elé haj­tott, majd a vész­vil­lo­gót hasz­nál­va vész­fé­ke­zett, ezzel kény­sze­rí­tet­te meg­ál­lás­ra a sér­tet­tet, miköz­ben a mögöt­tük hala­dó jármű is csak a for­ga­lom­tól elzárt terü­le­ten keresz­tül­hajt­va tudta kike­rü­li az előt­te meg­ál­ló autókat.

A vád­lott ki is szállt autó­já­ból, de a sér­tett ekkor kike­rül­te és elhaj­tott a hely­szín­ről. A vád­lott a sér­tett után indult, és egé­szen a rendőr-főkapitányság épü­le­té­ig üldöz­te a sér­te­tett. A felek köl­csö­nös fenye­ge­tő­zé­sé­nek az épü­let­ből kijö­vő rend­őrök vetet­tek véget.

A sér­tett által veze­tett jár­mű­ben uta­zott váran­dós fele­sé­ge is, a hir­te­len féke­zés­re a jár­mű­ben lévő tár­gyak a föld­re estek, de ütkö­zés, sze­mé­lyi sérü­lés nem történt.

A sér­tett és vád­lott szó­vál­tá­sa miatt a rend­őr­ség sza­bály­sér­té­si eljá­rást kez­de­mé­nye­zett, míg a vád­lott ellen az ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, és az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat tilt­sa el a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

Az eset­ről készült fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://fb.watch/iotxyPeiz4/