Főoldal » Hírek » Büntetőfékezett, megütötte a sofőrt, majd betörte a szélvédőjét – vádemelés - FOTÓKKAL - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a 81-es főúton veszé­lye­sen elő­zött, majd ami­kor ezért a mögöt­te hala­dó autós nem tet­szé­sét fejez­te ki, bün­te­tő­fé­ke­zett, ököl­lel meg­ütöt­te a sofőrt, és bever­te a szél­vé­dő­jét is.

A vád­irat sze­rint a 44 éves férfi 2020. júli­us 16-án, 16 óra­kor, a 81 számú főúton haladt autó­já­val Szé­kes­fe­hér­vár felől Kis­bér irá­nyá­ba. A bodaj­ki bekö­tő útnál beér­te az előt­te hala­dó kocsi­sort, majd elő­zés­be kez­dett annak elle­né­re, hogy szem­ből egy kami­on köze­le­dett. Az elő­zést csak úgy tudta befe­jez­ni, hogy a sér­tett­re ráhúz­ta a kor­mányt, akit ezzel erő­tel­jes féke­zés­re kény­sze­rí­tett, hogy be tud­jon sorol­ni elé.

A sér­tett a veszé­lyes­nek ítélt manő­ver miatt az elkö­ve­tő­re vil­lo­gott, és szét­tár­ta keze­it, hogy kinyil­vá­nít­sa nem tet­szé­sét. Ekkor az elkö­ve­tő bün­te­tő­fé­ke­zés­sel, az útról csak eny­hén lehú­zód­va meg­állt, és ezál­tal az egész mögöt­te hala­dó kocsi­sort meg­ál­lás­ra kényszerítette.

A férfi kiszállt az autó­ból, a sér­tett­hez ment, és őt, vala­mint a vele utazó nőt trá­gár módon szi­dal­maz­ni kezd­te, majd egy alka­lom­mal ököl­lel, egy továb­bi alka­lom­mal pedig tenyér­rel is meg­ütöt­te a sér­tett arcát. Ezt köve­tő­en egy nagy erejű ütés­sel a sér­tett autó­já­nak szél­vé­dő­jé­re is rácsa­pott, ami ennek követ­kez­té­ben „bepók­há­ló­so­dott”.

A szo­kat­lan for­gal­mi hely­zet okán a szem­be jövő sáv­ban köz­le­ke­dő autó­sok is meg­áll­tak, így az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nyé­vel az egész főút for­gal­mát megállította.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, de fenn­állt súlyo­sabb sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak reá­lis veszélye.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés mel­lett jár­mű­ve­ze­tés­től, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát, illet­ve a szél­vé­dő betö­ré­sé­vel oko­zott közel 81.000 forint kár meg­té­rí­té­sét indítványozta.