Főoldal » Hírek » „Büntetőkoccanás” miatt történt vádemelés- a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 44 éves bün­te­tett elő­éle­tű békés­csa­bai férfi ellen, aki egy álta­la sza­bály­ta­lan­nak vélt autóst bün­te­tett meg oly módon, hogy szán­dé­ko­san össze­üt­kö­zött vele.

A férfi 2020. decem­ber 21-én este egy sze­mély­gép­ko­csit vezet­ve köz­le­ke­dett Békés­csa­ba lakott terü­le­tén, a Bar­tók Béla út – Bánsz­ki utca – Bajza utca útvo­na­lon a Gyu­lai út felé, miköz­ben a kocsi­ba sze­relt menet­rög­zí­tő kame­ra folya­ma­to­san rög­zí­tet­te a jármű előtt és mel­lett tör­tén­te­ket. A Bar­tók Béla út – Lepény Pál utca keresz­te­ző­dé­sé­ben egy másik autó a külső for­gal­mi sáv­ból elé, a belső for­gal­mi sávba átso­rolt, amely manő­vert a férfi sza­bály­ta­lan­nak vélte, hol­ott az a KRESZ sza­bá­lya­i­nak meg­fe­le­lő volt. 

A sza­bály­ta­lan­ság miatt a férfi a gép­ko­csi­ját folya­ma­to­san gyor­sít­va utol­ér­te a másik autót, majd a külső sáv­ban halad­va mellé zár­kó­zott, és gesz­ti­ku­lá­lás­sal, muto­ga­tás­sal kér­dő­re vonta annak veze­tő­jét. A sér­tett gyor­sít­va pró­bált távo­lod­ni, mene­kül­ni, de a ter­helt is gyor­sí­tott, és követ­te őt. Ami­kor a sér­tett sza­bá­lyo­san, balra irány­je­lez­ve átso­rolt egy balra kanya­ro­dó for­gal­mi sávba, a ter­helt a külső for­gal­mi sáv­ból irányt vált­va a belső sáv­ban úgy haladt el a sér­tett gép­ko­csi­ja mel­lett, hogy eköz­ben szán­dé­ko­san balra kor­má­nyoz­ta gép­ko­csi­ját, a záró­vo­na­lat átlép­ve beha­ladt a balra kanya­ro­dó sávba, s érin­tő­le­ge­sen neki­üt­kö­zött a sér­tett gép­ko­csi­já­nak, leszo­rít­va azt. A két gép­ko­csi kis ron­gá­ló­dá­sá­val járó ütkö­zé­sét köve­tő­en a sér­tett autó­já­val elme­ne­kült a hely­szín­ről. A ter­helt egy ideig pró­bál­ta követ­ni, majd a rend­őr­ség épü­le­té­hez haj­tott és beje­len­tést tett a köz­le­ke­dé­si bal­eset­ről, mint­ha azt a másik fél okoz­ta volna.

A ter­helt cse­lek­mé­nyé­vel szán­dé­ko­san meg­szeg­te a KRESZ 29.§ (1) bekez­dé­sé­ben fog­lal­ta­kat, mely sze­rint aki jár­mű­vel irányt vál­toz­tat (tere­lő­vo­na­lat átlé­pi, for­gal­mi sávot vál­toz­tat), köte­les az azo­nos irány­ban hala­dó, irányt nem vál­toz­ta­tó jár­mű­vek­nek elsőbb­sé­get adni. A férfi a for­gal­mi sáv­vál­tás sza­bá­lya­i­nak szán­dé­kos meg­sze­gé­sé­vel köz­vet­le­nül veszé­lyez­tet­te a másik autó veze­tő­jé­nek testi épségét.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a cse­lek­mé­nyét rész­ben beis­me­rő fér­fit az ügy­ira­tok alap­ján, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hozott bün­te­tő­vég­zé­sé­vel pénz­bün­te­tés­re ítél­je és hatá­ro­zott idő­tar­tam­ra tilt­sa el a köz­úti jár­mű­vel veze­té­sé­től, ille­tő­leg köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.