Főoldal » Hírek » Bűnügyi felügyelet alatt állt neki kábítószerrel kereskedni - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés miatt vádat emelt egy kis­kun­maj­sai fér­fi­val szem­ben, aki a más ügy­ben elren­delt bűn­ügyi fel­ügye­le­te alatt jöve­de­lem­szer­zés cél­já­ból csa­lád­tag­ja­i­val rend­sze­re­sen mari­hu­á­nát és kris­tályt érté­ke­sí­tett.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­maj­sai fér­fi­val szem­ben egy másik bün­te­tő­ügy­ben 2021 szep­tem­be­ré­ben nyom­kö­ve­tő­vel biz­to­sí­tott bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­del­tek el. A férfi kény­te­len volt emi­att az ott­ho­ná­ban tar­tóz­kod­ni, ezért elha­tá­roz­ta, hogy kábí­tó­szer áru­sí­tá­sá­ból fog pénzt sze­rez­ni. Ennek érde­ké­ben több keres­ke­dő­vel is kap­cso­lat­ba lépett, akik heti rend­sze­res­ség­gel „kris­tályt” és mari­hu­á­nát szál­lí­tot­tak a laká­sá­ra. A férfi ezek­ből egy kés hegyé­vel 0,1 gram­mos ada­go­kat készí­tett és alu­fó­li­á­ba cso­ma­gol­va 1.000 forin­tért árul­ta a laká­sá­ra érke­ző fogyasz­tók részé­re. A nagyobb  mére­tű por­ci­ók kimé­ré­sé­hez digi­tá­lis mér­le­get hasz­nált.

A keres­ke­dés­be a vád­lott élet­tár­sa és a közel­ben lakó öccse is bekap­cso­ló­dott. Álta­lá­ban utób­bi vette át a kapu­ban meg­je­lent vevők­től a vétel­árat, majd miu­tán a báty­ja kipor­ci­óz­ta a kért árut kivit­te és átad­ta a cso­ma­got. A fogyasz­tó­kat időn­ként az idő­sebb férfi élet­tár­sa szol­gál­ta ki. Vissza­té­rő vevő­ik között volt, aki napon­ta több­ször is jelent­ke­zett áru­ért. Emel­lett a vád­lott a házá­nál dol­go­zó mun­kást is több­ször „kris­tállyal” fizet­te ki.

A kis­kun­ha­la­si nyo­mo­zók 2022 júli­u­sá­ban a vád­lot­tak­nál tar­tott kuta­tás során a kábí­tó­szer és új pszi­cho­ak­tív anyag mel­lett 830 ezer forint kész­pénzt, vala­mint digi­tá­lis mér­le­get és kábí­tó­szer­rel szennye­zett kést is lefog­lal­tak.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit és öccsét bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem, vala­mint új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A nőnek új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt kell felel­nie. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi és csa­lád­tag­jai ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság hoz dön­tést.

A fotó­kat a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te.