Főoldal » Archív » Bűnügyi felügyelet alatt árulta a kristályt, a büntető ítélet kihirdetését bombariadóval odázta el

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki abo­nyi házá­ra elren­delt bűn­ügyi őri­ze­te alatt pszi­cho­ak­tív anya­go­kat árult, továb­bá az elle­ne folya­mat­ban lévő bün­te­tő tár­gya­lá­son az íté­let kihir­de­té­sét bom­ba­ri­a­dó­val odáz­ta el.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy abo­nyi férfi, külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt vád­lott­ként állt a Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság előtt. A férfi az abo­nyi házá­ra ren­delt bűn­ügyi fel­ügye­let alatt állt 2017 decem­be­re óta.

A gya­nú­sí­tott 2018 ele­jé­től kezd­ve az ille­gá­lis for­ga­lom­ban „kris­tály”, „crac”, „pára”, és „her­bál” fan­tá­zia­né­ven ismert új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat szer­zett be. A pszi­cho­ak­tív anya­go­kat napi rend­sze­res­ség­gel adta el a kiala­kult vevő­kö­ré­nek. Egyes vevői a férfi őri­zet­be véte­lé­ig, 2019. janu­ár 24-ig 800.000 forint­tól csak­nem 1 mil­lió forin­tig ter­je­dő össze­ge­ket hagy­tak nála.

A gya­nú­sí­tott ellen folya­mat­ban lévő bün­te­tő­ügy­ben a Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság 2018. novem­ber 16-ára tűzött ki tár­gya­lást. Fenn­állt annak lehe­tő­sé­ge, hogy ezen a napon a bíró­ság íté­le­tet hirdet.

Azért, hogy ezt a tár­gya­lást ne lehes­sen meg­tar­ta­ni, a férfi előző este áthív­ta magá­hoz egy isme­rő­sét. Rábe­szél­te arra, hogy más­nap reg­gel hívja fel tele­fo­non a Ceg­lé­di Járás­bí­ró­sá­got, és azzal fenye­ge­tőz­zön, hogy bom­bát rob­bant az épületben.

A gya­nú­sí­tott társa így is tett. A tele­fon­hí­vás alap­ján a rend­őrök kiürí­tet­ték a bíró­ság épü­le­tét, bom­ba­ku­ta­tó­val átvizs­gál­ták az épü­le­tet. Nem talál­tak rob­ba­nó­anya­got, azon­ban a Ceg­lé­di Járás­bí­ró­sá­gon aznap­ra kitű­zött tár­gya­lá­so­kat meg kel­lett szakítani.

Az új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel és köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott férfi ese­té­ben okkal lehet tar­ta­ni attól, hogy sza­ba­don hagy­va meg­szök­ne vagy újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el. Mind­ez kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tá­sá­val aka­dá­lyoz­ha­tó meg.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség ezért tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.

A nyo­mo­zá­si bíró egyet­ér­tett az ügyész állás­pont­tal és elren­del­te a kényszerintézkedést.