Főoldal » Hírek » Rendőr megdobásával gyanúsítják a férfit - fotóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit, majd indít­vá­nyoz­ta letartóztatását.

2022. júli­us 29-én este a haj­dú­sá­gi férfi egy menet­rend sze­rint köz­le­ke­dő buszon utaz­va tár­sá­val han­gos­ko­dott, miköz­ben alko­holt fogyasz­tott és dohány­zott. Az uta­zá­si fel­té­te­lek meg­sér­té­se miatt az autó­busz veze­tő­je egy meg­ál­ló­hely­nél leszál­lás­ra szó­lí­tot­ta fel őket.

A gyanú sze­rint a férfi és utas­tár­sa a sofőr­rel szó­vál­tás­ba keve­red­tek, végül leszáll­tak, azon­ban a meg­ál­ló­ban állva is foly­tat­ták a kötöz­kö­dést az autó­busz veze­tő­jé­vel. Egy továb­bi utas az autó­busz veze­tő­jé­nek segít­sé­gé­re sie­tett, az egyik férfi azon­ban meg­ra­gad­ta őt.

Ekkor az autó­bu­szon utazó, szol­gá­la­ton kívü­li rend­őr szol­gá­lat­ba helyez­te magát és a bűn­cse­lek­mény foly­ta­tá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sa, vala­mint az elkö­ve­tők vissza­tar­tá­sa érde­ké­ben fel­szó­lí­tot­ta őket maga­tar­tá­suk abba­ha­gyá­sá­ra és a hely­szí­nen maradásra.

Az egyik elkö­ve­tő ekkor meg­ütöt­te az autó­busz veze­tő­jét, majd mene­kül­ni kezd­tek, amit a rend­őr pró­bált megakadályozni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a huszon­éves férfi ellen­sze­gült a rend­őri intéz­ke­dés­nek és a kezé­ben tar­tott – hoz­zá­ve­tő­leg 0,5 kilo­gramm súlyú – alu­mí­ni­um sörös­do­bozt nagy erő­vel a rend­őr arcá­ba dobta.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te a hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt koráb­ban már elítélt férfi őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki és indít­vá­nyoz­ta – az elkö­ve­tést taga­dó – gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re irá­nyu­ló ügyé­szi indít­ványt eluta­sí­tot­ta, egy­ben bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el azzal, hogy a férfi lakó­he­lyé­nek köz­igaz­ga­tá­si hatá­rát nem hagy­hat­ja el.

A vég­zés ellen az ügyész fel­leb­be­zést jelen­tett be a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­se érde­ké­ben, a gya­nú­sí­tott és védő­je a vég­zést tudo­má­sul vette.

A fotók a szem­lén készül­tek az elkö­ve­tés eszközéről.