Főoldal » Hírek » Bűnügyi felügyeletben fenyegette a tanúkat - vádemelés - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 36 éves, letar­tóz­ta­tás­ból sza­ba­dult fér­fi­val szem­ben, aki a szom­széd­já­ban lakó, koráb­bi ügyé­ben tanús­ko­dó idős sér­tet­te­ket élet­ve­szé­lye­sen megfenyegette.

A vád­lot­tal szem­ben bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem miatt folyt bün­te­tő­el­já­rás, mely ügy­ben három évet töl­tött letar­tóz­ta­tás­ban, ezt a bíró­ság 2020. augusz­tus 18-án a tör­vé­nyi ren­del­ke­zé­sek­nek meg­fe­le­lő­en meg­szün­tet­te, de egy­út­tal elren­del­te a férfi bűn­ügyi felügyeletét.

A dön­tés értel­mé­ben a vád­lott nem hagy­hat­ta el lakó­he­lyét, amely közös udvar­ban talál­ha­tó annak a két idős asszony­nak a laká­sá­val, akik a fér­fi­val szem­ben folyó bün­te­tő­el­já­rás­ban koráb­ban tanú­ként val­lo­mást tet­tek. A vád­lott sza­ba­du­lá­sát késő estig ita­lo­zás­sal ünne­pel­te, majd a sér­tet­tek­nek átki­a­bál­va, őket és csa­lád­ju­kat élet­ve­szé­lye­sen megfenyegette.

A vád­lott a fenti tette miatt nem soká­ig maradt sza­bad­lá­bon, mivel a bíró­ság letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el, ugyan­is alap­pal lehet tar­ta­ni attól, hogy a tanú­kat újra meg­fé­lem­lí­ti, ezál­tal meg­ne­he­zí­ti az ügy­ben a bizo­nyí­tást, ugyan­ak­kor a kény­szer­in­téz­ke­dés­sel meg­aka­dá­lyoz­ha­tó az is, hogy a több­szö­rö­sen bün­te­tett, bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt álló férfi újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket köves­sen el.

A vád­lott a bíró­ság dön­té­sét azóta is letar­tóz­ta­tás­ban várja, a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség pedig az idős sze­mé­lyek zak­la­tá­sa miatt is vádat emelt a férfi ellen, vád­ira­tá­ban sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.

Ebben az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság hoz ítéletet.