Főoldal » Hírek » Busz előtt büntetőfékezett a vádlott Kaposváron - videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki úgy vezet­te le a köz­le­ke­dés során ért sérel­me miat­ti indu­la­tát, hogy a mögöt­te hala­dó busz veze­tő­jét vész­fé­ke­zés­re kény­sze­rí­tet­te.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott 2021 júni­u­sá­ban az úttes­ten gya­lo­go­san haladt, ami­kor meg­íté­lé­se sze­rint túl közel ment el mel­let­te a menet­rend sze­rint köz­le­ke­dő helyi jára­tú autó­busz, mely­ben több sze­mély uta­zott.

A fér­fit fel­bő­szí­tet­te a köz­le­ke­dé­si szi­tu­á­ció, ezért a közel­ben par­ko­ló kocsi­já­ba szállt és a busz után haj­tott. A vád­lott az autó­buszt egy meg­ál­ló­nál érte utol, ahol az úton sza­bály­ta­la­nul meg­áll­va a sofőrt trá­gár sza­vak­kal szid­ni kezd­te.

Ez azon­ban nem volt kellő elég­té­tel a fér­fi­nak, hanem 200 métert meg­té­ve meg­állt az úttest jobb olda­lán, majd ami­kor a busz köz­vet­le­nül mögé ért, hir­te­len elé kanya­ro­dott. A vád­lott veszé­lyez­te­tő maga­tar­tá­sa miatt az autó­busz veze­tő­je vész­fé­ke­zés­re kény­sze­rült, mely­nek követ­kez­té­ben az egyik leszáll­ni készü­lő idős utas elesett, bever­te fejét és esz­mé­le­tét vesz­tet­te.

A vád­lott anél­kül haj­tott el a hely­szín­ről, hogy a buszon utazó sér­tet­tek álla­po­tá­ról meg­győ­ző­dött volna, illet­ve a nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett idős utas­nak a tőle tel­he­tő segít­sé­get nyúj­tot­ta volna.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a ter­helt­tel szem­ben.

A bűn­cse­lek­ményt a jármű fedél­ze­ti kame­rá­ja rög­zí­tet­te, amely­nek fel­vé­te­le az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: https://www.facebook.com/watch/?v=384175120320760