Főoldal » Hírek » Buszmegállóban hagyta újszülött gyermekét egy anya – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint bizo­nyí­tás fel­vé­te­le szük­sé­ges abban az ügy­ben, amely­ben egy nő az újszü­lött gyer­me­két egy busz­meg­ál­ló­ban hagyta. 

Az íté­let sze­rint a 37 éves, kis­ko­rú gyer­me­két egye­dül neve­lő nő meg­is­mer­ke­dett egy fér­fi­val, aki­vel alkal­man­ként annak bala­to­ni nya­ra­ló­já­ban talál­koz­tak. A nőben 2021 nya­rán tuda­to­sult, hogy álla­po­tos, azon­ban a ter­hes­sé­gét tit­kol­ta, orvos­nál nem járt, és az apát sem tájé­koz­tat­ta. Az elkö­ve­tő 2021. októ­ber 10-én egye­dül volt ott­hon, ami­kor a für­dő­szo­bá­ban meg­szül­te gyer­me­két.  Ezután a vád­lott kocsi­ba ült az újszü­löt­tel, majd egy fonyó­di busz­meg­ál­ló pad­ján helyez­te el a taka­ró­ba bugyo­lált gyer­me­ket. Nem sok­kal később kutya­sé­tál­ta­tók let­tek figyel­me­sek a síró cse­cse­mő­re, aki­ről a kiér­ke­ző men­tők meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a körül­mé­nyek és a hideg elle­né­re - a meg­ta­lá­lás­nak köszön­he­tő­en - tel­je­sen egészséges. 

A vád­lott­ban – elmon­dá­sa sze­rint – akkor tuda­to­sult a cse­lek­mé­nye, ami­kor az isme­ret­len anyát kere­ső rend­őr­sé­gi fel­hí­vást meg­hal­lot­ta. Erre önként jelent­ke­zett, és rész­le­tes val­lo­mást tett, a cse­le­ke­de­tét megbánta. 

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lot­tat kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt 1 év - vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség a dön­tés ellen a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ért, továb­bá azért fel­leb­be­zett, hogy a bíró­ság az anyát ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben mond­ja ki  bűnösnek.

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta azzal, hogy a vád­lott elme­ál­la­po­tá­ra vonat­ko­zó ellent­mon­dá­sos  igaz­ság­ügyi  orvos­szak­ér­tői véle­mé­nye­ket indo­kolt tisz­táz­ni a másod­fo­kú eljárásban.