Főoldal » Archív » Buszon csempészett fegyvert – vádemelés

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a török fér­fi­val szem­ben, aki 2019 janu­ár­já­ban négy lőfegy­vert hozott be az ország­ba távol­sá­gi buszon.

A negy­ven­há­rom éves férfi 2019. janu­ár 30-án, reg­gel 5 óra körül, török, menet­rend sze­rint köz­le­ke­dő busz uta­sa­ként a rösz­kei határ­át­ke­lő­hely­nél belé­pett az ország­ba. A jár­mű­vet a pénz­ügy­őrök átvizs­gál­ták és a vád­lott két cso­mag­já­ban négy műkö­dő­ké­pes marok­lő­fegy­vert talál­tak. A vád­lott a lőfegy­ve­rek tar­tá­sá­ra, az ország­ba tör­té­nő beho­za­ta­lá­ra enge­déllyel nem ren­del­ke­zett. A vád­lott a fegy­ve­re­ket Német­or­szág­ba kíván­ta szál­lí­ta­ni.

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tőt lőfegy­ver enge­dély nél­kü­li, az ország terü­le­té­re beho­za­tal­lal elkö­ve­tett lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség a 2-8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény miatt a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za.

A 2018. júli­us 1-jétől hatá­lyos Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény lehe­tő­vé tette, hogy az ügyész a vád­irat­ban, arra az eset­re, ha a vád­lott a bíró­ság előtt beis­me­rő val­lo­mást tesz, indít­ványt tegyen a kisza­ba­dan­dó bün­te­tés pon­tos mér­té­ké­re. Ebben az ügy­ben az ügyész­ség a vád­lott beis­me­ré­se ese­tén 3 év bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint Magyar­or­szág terü­le­té­ről 3 évre tör­té­nő kiuta­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.