Főoldal » Hírek » Buszról leszálló utastársát késelte meg - bíróság elé állítás - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen állí­tott bíró­ság elé egy több­szö­rö­sen bün­te­tett 63 éves fér­fit. Az elkö­ve­tő mint­egy két hónap­pal ezelőtt egy Újbu­dán köz­le­ke­dő buszon szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy utas­tár­sá­val, majd a jár­mű­ről leszáll­va, rátá­madt a másik fér­fi­ra, akit ennek során egy kés­sel meg­szúrt. A bíró­ság a ter­helt­tel szem­ben jog­erő­sen 4 év fegy­ház­bün­te­tést sza­bott ki.

A tény­ál­lás sze­rint a ter­helt 2023. már­ci­us 17-én, reg­gel, a XI. kerü­let­ben, a Móricz Zsig­mond kör­té­ren fel­szállt az uta­sok­kal teli 7-es számú autó­busz­ra, ahol szó­vál­tás­ba keve­re­dett az egyik utas­sal. A férfi ennek során meg­fe­nye­get­te a későb­bi sér­tet­tet azzal, hogy ami­kor leszáll, akkor meg­lát­ja, kivel van dolga.

Ami­kor a sér­tett leszállt a busz­ról, a férfi követ­te, majd a meg­ál­ló­hoz köze­li egyik kapu­alj­ban a sér­tett­re támadt, dula­ko­dott vele. Ennek során egy kés­sel meg­szúr­ta a másik fér­fit a fel­ső­tes­tén. Ekkor a sér­tett véde­ke­zés­kép­pen ütő moz­du­la­to­kat tett a kést még min­dig kezé­ben tartó ter­helt irá­nyá­ba, aki hát­rál­ni kez­dett, majd végül eltet­te a kést és távo­zott a hely­szín­ről.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló szúrt sérü­lést szen­ve­dett.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé, amely­nek ered­mé­nye­ként őt a bíró­ság vád­dal egye­ző­en, mint több­szö­rös vissza­esőt, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, és ezért 4 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­nek kizá­rá­sá­val.

Az íté­let első­fo­kon jog­erő­re emel­ke­dett, így a kisza­bott bün­te­tést az íté­let­hir­de­tés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­ton azon­nal foga­nat­ba is vet­ték.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan a sér­tett és - a fel­vé­te­len utol­só­ként -  a vád­lott is fel­száll a busz­ra, majd a vád­lott az ajtó­nál meg­áll­va inzul­tál­ni kezdi az egyik utast, és szó­vál­tás­ba kerül a sér­tet­tel is, akit a busz­ról leszál­lá­sa után követ­ni kezd.