Főoldal » Archív » Buszsofőrre támadt a férfi - videóval

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki Tata­bá­nyán 2020. feb­ru­ár 20. nap­ján több alka­lom­mal, ököl­lel meg­ütöt­te a buszvezetőt. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint az ittas vád­lott 2020. feb­ru­ár 20-án, 12 óra­kor Tata­bá­nyán fel­szállt egy helyi jára­tos autó­busz­ra. A busz­ve­ze­tő ész­lel­te, hogy a vád­lott erő­sen ittas, emi­att leszál­lás­ra szó­lí­tot­ta fel. A férfi agresszív lett, vitat­koz­ni kez­dett a sér­tet­tel, majd ami­kor a sér­tett a tele­fon­ján a rend­őr­sé­get hívta, akkor rátá­madt, bal kéz­zel, ököl­lel a mell­ka­sán meg­ütöt­te. A sér­tett ezt köve­tő­en lelök­te a vád­lot­tat a busz­ról, azon­ban a vád­lott vissza­lé­pett és három alka­lom­mal, ököl­lel ismét meg­ütöt­te a sér­tet­tet, majd távo­zott az autóbuszról.

A sér­tett­nek – aki fog­lal­ko­zá­sá­ból ere­dő­en köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül - a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a vál­lán és a bal fel­kar­ján zúzó­dá­sos sérü­lé­se keletkezett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki a vád­lot­tal szemben.

 

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.