Főoldal » Archív » Buszsofőrre támadt az ittas utas - vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a pécsi férfi ellen, aki 2018 tava­szán itta­san rátá­madt egy busz­so­főr­re, és az autó­buszt is megrongálta. 

A férfi és barát­nő­je egy helyi jára­tú autó­busszal utaz­tak Pécsen, azon­ban, ami­kor a vég­ál­lo­más­hoz értek, nem száll­tak le, mert egy meg­ál­lót vissza akar­tak vele menni.

Az autó­busz sofőr­je ezt nem enged­te, hanem fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat és barát­nő­jét, hogy a buszt hagy­ják el. Ők ennek ele­get tet­tek, azon­ban a férfi már ekkor szit­ko­zód­ni és kia­bál­ni kezdett.

Ami­kor a sofőr pihe­nő­ide­je lejárt, és kinyi­tot­ta a busz ajta­ja­it, a vád­lott és barát­nő­je újra fel­száll­tak a busz­ra. Eköz­ben a férfi han­go­san fenye­ge­tő­zött, károm­ko­dott, ezért a sofőr rend­őrt hívott. Ami­kor ezt a vád­lott ész­lel­te, elő­re­ment a sofőr­fül­ké­hez, annak ajta­ját leköp­te, ütö­get­te, miköz­ben han­go­san szitkozódott.

Az autó­busz sofőr­je ekkor bezár­ta a busz ajta­ját, hogy a férfi a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig ne tud­jon elmen­ni. Az ittas vád­lott azon­ban meg­rán­gat­ta a busz ajtó­szár­nyát, kife­szí­tet­te azt, és barát­nő­jé­vel a busz­ról leszáll­va távoztak.

Mivel a férfi erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat kelt­sen, így ez a maga­tar­tás garáz­da­ság­nak minő­sül, ami­ért akár két év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.