Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150

„Lim­ba­cher ügyész a Rózsa Sán­dor sze­mé­lyi ada­ta­i­nak kihall­ga­tá­sa után bele­fog fel­ol­va­sá­sá­ba. Ugyan­azo­kat a váda­kat hozza fel, ame­lye­ket Rózsa...

2021. április 30., 8:18

„Kitűnően töltötte be ezt a rendkívül fontos igazságügyi missziót, s jó példát mutatott, hogy miként kell felfogni a koronaügyész szerepét és jogait a Kúria előtt.“

2021. április 21., 8:30

A kirá­lyi ügyész­ség­ről szóló 1871. évi XXXIII. tör­vény­cikk indok­lá­sa leszö­gez­te, hogy létre kell hozni a köz­vá­dat kép­vi­se­lő intéz­ményt, mely­nek...

2021. április 14., 8:30

A kuruzslás szorosan összefonódott az orvoslás fejlődésével, és a kuruzslókkal szemben a jog már a XIX. század végén szankciókkal élt.

2021. április 9., 8:30

Kronberg János nevét megismerte a 20-30-as évek fordulóján a közvélemény, ő képviselte a vádat a magyar kriminalisztika egyik legsötétebb bűnügyében.

2021. március 31., 8:30

Hiába a jár­vány, a kény­sze­rű bezárt­ság, a sze­mé­lyes kap­cso­la­tok hiá­nya, soka­kat meg­moz­gat az ügyész­ség 150. évfor­du­ló­ja. Van, aki...

2021. március 27., 8:00

1 2 3 4 5 6