Főoldal » Hírek » Békés Vármegyei Főügyészség

A Békés Vármegyei Főügyészség hírei

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség - töb­bek között - minő­sí­tett csa­lá­sok és pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy bűn­szer­ve­zet 15 tagja ellen, akik un....

2022. szeptember 30., 9:37

Az Ügyész­ség Napja alkal­má­ból Békés megyé­ben több dol­go­zó is kapott elis­me­rést. Az első magyar kirá­lyi ügyész­sé­gi tör­vény 1871. évi kihir­de­té­sé­nek,...

2022. június 13., 9:44

Társ­tet­tes­ként nagyobb érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat az Oros­há­zi Járá­si Ügyész­ség két férfi ellen, akik egy...

2022. június 13., 9:11

A Gyulai Járási Ügyészség vádat emelt a két férfi ellen, akik 2020 október-decemberben 12 lakásba törtek be országszerte.

2022. április 14., 9:14

Gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség egy 20 éves bün­tet­len elő­éle­tű...

2022. január 19., 8:36

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség erő­szak­kal és egyéb befo­lyá­si viszonnyal vissza­él­ve üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te, vala­mint...

2022. január 18., 8:29

Fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség egy 45 éves bün­tet­len elő­éle­tű győr­új­ba­rá­ti férfi ellen,...

2021. december 31., 8:54

Halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség egy 50 éves szar­va­si...

2021. december 28., 9:24

Tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek­ről por­nog­ráf fel­vé­tel meg­szer­zé­sé­vel, ille­tő­leg ilyen fel­vé­tel készí­té­sé­vel...

2021. december 6., 8:51

1 2 3 4 8 9