Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség hírei

A férfi nem akart előre fizet­ni a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sért, hanem két eset­ben is rátá­madt a sér­tet­tek­re; a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti...

2020. október 13., 16:27

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján elren­del­te a bíró­ság a letar­tóz­ta­tá­sát annak a fér­fi­nak, akit kan­na­bisz ültet­vény...

2020. október 12., 11:30

Rászól­tak a fér­fi­ra a vil­la­mo­son, hogy ne hall­gas­sa han­go­san a zenét, erre elő­vet­te a gáz-riasztó fegy­ve­rét és meg­tölt­ve az utas­tár­sá­ra cél­zott; a...

2020. október 7., 15:50

Rászól­tak a fér­fi­ra a vil­la­mo­son, hogy ne hall­gas­sa han­go­san a zenét, erre elő­vet­te a gáz-riasztó fegy­ve­rét és meg­tölt­ve az utas­tár­sá­ra cél­zott; a...

2020. október 7., 9:10

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság bün­te­tő­vég­zé­sé­ben 350.000 forint pénz­bün­te­tést sza­bott ki. A vád­irat...

2020. október 6., 13:28

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint egy férfi isme­rő­sé­re ijesz­tett rá azzal, hogy az isme­rő­sé­nek pozi­tív a teszt­je, és megy...

2020. október 6., 9:53

A vád­lot­tak kor­lá­toz­ták a pia­cot, az ügyész­ség – önma­guk­ban – eny­hé­nek tart­ja a több­mil­li­ós pénz­bün­te­té­se­ket, súlyo­sí­tá­sért...

2020. október 2., 10:46

Az élet­tár­sak a hami­sí­tott pénz­zel gyors­ét­te­rem­ben és hasz­ná­la­ti tár­gya­kért fizet­tek. A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség gaz­da­sá­gi...

2020. október 1., 10:38

A súlyos bal­eset­ben két ember vesz­tet­te éle­tét. A köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mény üldö­zé­sé­re spe­ci­a­li­zá­ló­dott kerü­le­ti ügyész­ség...

2020. szeptember 30., 10:18

1 2 23 24 25 27 28