Főoldal » Hírek » Céges partnerét megtévesztve a vádlott a rendelkezése alatt lévő külföldi bankszámlára utaltatott összeget felvette és ezzel több mint 13.000.000 forint kárt okozott

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség pénz­mo­sás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat két férfi ellen, akik közül az egyik rávet­te üzlet­tár­sát, hogy egy nagyobb össze­get a koráb­bi­ak­tól elté­rő­en egy másik, kül­föl­dön veze­tett bank­szám­lá­ra utal­ja, majd az átutalt pénzt tár­sá­val együtt a szám­lá­ról több rész­let­ben felvette.

A fia­ta­labb vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en üzle­ti kap­cso­lat­ban állt a sér­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­gal, a köz­tük lét­re­jött szer­ző­dés alap­ján utol­só rész­let­ként fize­ten­dő több mint 44.000 eurót  2017. feb­ru­ár 10-én meg­té­vesz­tő email üze­ne­tet köve­tő­en a koráb­bi­ak­tól elté­rő­en a pénzt egy kül­föl­dön veze­tett bank­szám­lá­ra utal­ta a sér­tett cég.

A kül­föl­di bank­szám­la meg­nyi­tá­sa már a koráb­bi évek­ben tör­tént, az szin­tén egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság szám­lá­ja volt, amely felett a ren­del­ke­zé­si jogot kizá­ró­lag a fia­ta­labb vád­lott gyakorolta.

2017. feb­ru­ár 13-án a fia­ta­labb vád­lott a bank­szám­lá­ra érke­zett összeg­ből magá­nak és tár­sá­nak kifi­ze­té­se­ket esz­kö­zölt, 15.000 eurót átutalt az idő­sebb vád­lott kül­föl­dön veze­tett bank­szám­lá­já­ra, majd feb­ru­ár 14-én a fia­ta­labb vád­lott 29.000 eurót vett fel a céges szám­lá­ról kül­föl­dön. A fia­ta­labb vád­lott a pénz­fel­vé­tel­hez benyúj­tott egy valót­lan tar­tal­mú meg­bí­zá­si szer­ző­dést, amely azt a lát­sza­tot kel­tet­te, hogy a fia­ta­labb vád­lott a kül­föl­di gaz­da­sá­gi tár­sa­ság nevé­ben jogo­sult fel­ven­ni a bank­szám­lá­ról a pénzt. Az idő­sebb vád­lott a neki átutalt 15.000 eurót 2017. feb­ru­ár 13-án és 14-én több rész­let­ben, kész­pénz­ben felvette.

A fia­ta­labb vád­lott a pénz­ügyi műve­let­tel szán­dé­ko­san, míg az idő­sebb vád­lott a kész­pénz­fel­vé­tel kap­csán a kellő körül­te­kin­tést elmu­laszt­va több mint 13.000.000 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, amely nem térült meg.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a fia­ta­labb vád­lott ellen pénz­mo­sás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge, míg az idő­sebb vád­lott ellen pénz­mo­sás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Deb­re­cen Tör­vény­szék a fia­ta­labb vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett börtön-büntetésre ítél­je, míg az idő­sebb vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá mind­két vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban vagyon­el­kob­zás­ra tett indítványt.