Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Cégvezetőt próbáltak meg kényszeríteni – eredményes vádemelés

Egy köz­be­szer­zé­si eljá­rá­son részt­ve­vő, sze­mély­szál­lí­tó cég ügy­ve­ze­tő­jét pró­bál­ták meg ráven­ni cége átadá­sá­ra; a bíró­ság vád­dal egye­ző­en elítél­te a vádlottakat.

A vád­irat sze­rint egy sze­mély­szál­lí­tás­sal, autó­busz­vo­na­lak üze­mel­te­té­sé­vel fog­lal­ko­zó cég 2013-ban köz­be­szer­zé­si eljá­rás­ra jelent­ke­zett részt­ve­vő­ként egy 17 mil­li­árd forin­tot meg­ha­la­dó érté­kű aján­lat­tal. A cég ügy­ve­ze­tő­jét, a sér­tet­tet meg­ke­res­te egy 46 éves férfi, és meg­kí­sé­rel­te ráven­ni, hogy – egy isme­ret­len meg­bí­zói kör részé­re – adja el a cégét, mert csak ebben az eset­ben nyer­he­ti meg a cég a köz­be­szer­zé­si eljá­rást. A 46 éves férfi több­ször – egy alka­lom­mal 47 és 57 éves tár­sai jelen­lé­té­ben – azzal fenye­get­te meg a cég veze­tő­jét, hogy ha nem adja el a céget, és az nem nyeri meg a köz­be­szer­zé­si eljá­rást, akkor több mil­li­árd forin­tos bevé­tel­től esik el a cég. A 46 éves férfi elmond­ta, hogy ez nem presszió, de van­nak vissza­uta­sít­ha­tat­lan aján­la­tok. A vád­lot­tak végső célja az volt, hogy a köz­be­szer­zé­si eljá­rás elnye­ré­se ese­tén jelen­tő­sen meg­nö­vek­vő árbe­vé­tel­lel bíró cég­hez a saját tőke érté­ké­hez köze­li vétel­áron jussanak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a három férfi ellen kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságra.

A bíró­ság a vád­lot­ta­kat a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki, a 46 éves fér­fit 8 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és 1.250.000,- Ft pénz­bün­te­tés­re, tár­sa­it pedig 1.000.000,- Ft és 800.000,- Ft pénz­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let nem jog­erős, elle­ne az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért jelent be fellebbezést.