Főoldal » Az ügyészségről » Cigarettacsempészet - egy speciális bűncselekmény a schengeni határoknál

Ötmil­li­árd forint érté­kű adó­zat­lan ciga­ret­ta volt eddig a leg­na­gyobb fogás Nyír­egy­há­zán - a vám és az adó­fi­ze­tés meg­ke­rü­lé­se érde­ké­ben a zöld­ha­tá­ron csem­pé­szik be a ciga­ret­tát a bűnö­zői körök a kele­ti hatá­ro­kon. Mos­tan­ra már egy­ér­tel­mű: szer­ve­zet­ten tör­té­nik a nagy mennyi­sé­gű ciga­ret­ta csempészése.

Dr. Szi­lá­gyi Lász­ló, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség cso­port­ve­ze­tő ügyé­sze és szó­vi­vő­je ennek a spe­ci­á­lis bűn­cse­lek­mény­nek a sajá­tos­sá­ga­i­ról beszélt.