Főoldal » Hírek » Cigarettát akart erőszakkal szerezni egy ittas férfi - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tatai Járá­si Ügyész­ség a rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a letar­tóz­ta­tott fér­fi­val szem­ben, aki erő­szak­kal akart ciga­ret­tát sze­rez­ni a sér­tet­től.

A vád­irat sze­rint a férfi ittas álla­pot­ban 2020. júli­us 17-én este a tatai autóbusz-pályaudvaron bele­kö­tött a sér­tett­be, aki­től sértő hang­nem­ben ciga­ret­tát köve­telt. A sér­tett azt vála­szol­ta neki, hogy nincs nála ciga­ret­ta. Erre a férfi a sér­tet­tet két alka­lom­mal két kéz­zel a mell­ka­sán és a vál­lán meg­lök­te, majd az emi­att tőle hát­rá­ló sér­tet­tet több­ször, ismé­tel­ten fel­szó­lí­tot­ta arra, hogy adjon neki ciga­ret­tát. A férfi több­ször a sér­tett felé boxolt, egy­szer köze­pes erő­vel ököl­lel meg­ütöt­te a nyaka bal olda­lán, rög­tön ezután pedig ököl­lel állon ütöt­te. Ekkor a sér­tett véde­ke­zés­ként meg­lök­te a fér­fit, mellyel egy­ide­jű­leg ököl­lel arcul ütöt­te őt. Ennek követ­kez­té­ben az elkö­ve­tő elesett. Ezt köve­tő­en a sér­tett távo­zott a hely­szín­ről, a férfi azon­ban utána sza­ladt, tovább­ra is verés­sel fenye­get­te.

A férfi letar­tóz­ta­tá­sát a nyo­mo­zá­si bíró az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra 2020. augusz­tus 11-én ren­del­te el a szö­kés, és elrej­tő­zés vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt.

A tatai rend­őrök nyo­mo­zá­sát köve­tő­en az ügyész­ség a Tatai Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­ig tart­sa fenn, és a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je.